672. Poselství Ježíše ze dne 9. ledna 2013 v 10:45.


KDYŽ PRAVDU ODEJMETE, NEBO JI POZMĚNÍTE, PAK UŽ TO NENÍ PRAVDA. VŠECHNO, CO ZBUDE, JE PRÁZDNÁ ULITA.


Má vroucně milovaná dcero,

jak nenuceně Mě lidé berou do svých úst, každičký den, a přesto jsem od nich tak vzdálen.

Mnozí bezmyšlenkovitě halasně vyslovují mé jméno jako slovní výraz, aniž by si vůbec uvědomili, jak mé jméno užívají. Nejenže nejsem uctíván, není Mi ani prokazován žádný respekt. Mé jméno je používáno i k proklínání druhých ve chvílích velkých sporů. Jak Mě to zraňuje a otřásá, když jsem využíván takovým způsobem.

Mnozí používají mé jméno v každodenním hovoru, ale ne způsobem, jenž připomíná mou úlohu Spasitele lidstva.

Tolik bych si přál vyzvat ateisty a agnostiky, aby si mohli poslechnout, jak užívají mé jméno při své každodenní konverzaci. Jde-li o zvyk, proč tedy neužíváte jiný výraz? Proč Mě do toho zatahujete, když Mě jinak neberete? Proč Mě užíváte jako způsob rouhání, když nevěříte v moji existenci?

Tak mnoho lidí Mě zavrhuje jako nedůležitého pro své životy. Jsem odsunut stranou, jako bych byl bez významu.

Mnoho lidí, kteří ve Mne věří, svou víru nepraktikují. Tím se jim nepodaří připravit své duše. Tak mnozí nevědí, kdy budou vzati z této země a do nového života, a dělají strašnou chybu. Neboť nejsou dostatečně připraveni, aby vstoupili do mého království.

Ve dni, kdy se duše uvidí rozdělené do dvou skupin, bude jim Pravda budoucnosti konečně odhalena. Běda člověku, který se nepřipravil na tento Velký den a promarnil čas, který mu byl na zemi udělen.

Pokud jde o ostatní, kteří odmítli naslouchat Pravdě a veřejně Mě snižují a zavrhují – jejich hrůza bude nepopsatelná. V tom dni budete svědky pláče, hysterie a ohromení, až tyto duše uvidí, že cesta, kterou si vybrali, je vede jen do plamenů propasti.

Toto je čas duchovní obnovy pro duše, které byly požehnány darem vidět, jak se dávná proroctví nyní ve světě uskutečňují, jak bylo předpověděno.

Dívám se na svět a vidím strašný zmatek, jak jsou lidé vtahováni do lží o tom, jak byl svět stvořen – lží, jež byly připraveny, aby je odvrátily od Pravdy.

Vidím dobré lidi, vyzývané k odmítnutí chápání mého učení a jeho odvržení ve prospěch přijetí hříchu. Potom jsou pobízeni tleskat hříchu, dokud sami sebe nepřesvědčí, že Já, Ježíš Kristus, nad tím zavřu oči.

Pravda mého učení spočívá v samém srdci křesťanství. Když Pravdu odejmete, nebo ji pozměníte, už není nadále Pravdou. Všechno, co zbude, je prázdná ulita.

Nastal čas poznat, zda jste nebo nejste hotovi nechat se oklamat modernistickou spiritualitou hnutí New Age, nebo stát pevně na obranu svatého Božího Slova. Nemusí vám to teď připadat důležité, ale v den, kdy přijdu, abych soudil, bude v mém království přijatelná jen Pravda.

Přijmete-li lži, jste nečestní. Není ve vás Pravda. Proto neobdržíte milosti. Budete jako prázdná loď, plovoucí po mořích, chlubící se nákladem, existujícím jen ve vaší mysli. Nebude k ničemu užitečný tento falešný pocit jistoty. Nedá vám přístup ke klíčům k mému Novému ráji.

Modlete se každý den, jako kdyby zítřek byl váš poslední den, protože neznáte čas mého Druhého příchodu. Stane se neočekávaně. Až se tento den rozední, bude málo času k návratu. Buď přijmete Mě a můj slib přivést vás do mého království, nebo budete posláni na místo, odkud není návratu.


Váš Ježíš


zpět