670. Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2013 v 22:15.


POUZE Z MOCI BOŽÍ JSTE. POUZE Z LÁSKY BOŽÍ BUDETE ŽÍT NAVĚKY.


Má vroucně milovaná dcero,

možná se podivuješ nad tím proč, když s tebou rozmlouvám, ti to připadá jako ta nejpřirozenější věc na světě.

Občas se ptáš, proč se necítíš být přemožena mou přítomností. Umožňuji to, protože bys shledala nemožným setrvat v mé přítomnosti a mohla bys pozbýt vědomím z moci mého Světla. Přesto ti dovoluji, abys jako zvláštní dar zahlédla něco málo z tohoto Božího Světla. Protože jen tehdy pochopíš, jak mocné je mé Světlo, má láska a můj Duch.

Kdyby člověk zahlédl pouhý zlomek mé Boží přítomnosti, byl by tak ohromen, že by nemohl vydržet Světlo, neboť by ho oslepilo.

To je odstup, který hřích staví mezi člověka a jeho Stvořitele. Když je mé Světlo ukázáno duším, mohu je v mém království přijmout až tehdy, co byly očištěny. Jen ti, kteří se přede Mnou pokoří, mohou být zahaleni Světlem mého milosrdenství. Nezáleží na tom, nakolik prohlašujete, že Mě milujete, musíte se stále přede Mnou vykupovat, jestli vám má být dán tento dar mého milosrdenství.

Každému hříšníku říkám toto: Neuplyne ani hodina, abyste ve svých myšlenkách, svou řečí a svými činy nezhřešili. Když ale pokojně přijmete vaši slabost a budete plní lásky ke Mně a Já budu moci vidět vaši lítost, potom na vaše hříchy ihned zapomenu.

Až vás před svým Druhým příchodem přijdu pokrýt svým Božím milosrdenstvím, bude vám nabídnuto potřebné očištění, abyste mohli být přijati a vzati do bezpečí a ochrany mého božského Světla. Mé Světlo onen den pokryje zemi. Mnozí, ač oslepeni Světlem mého velkého milosrdenství, přijmou okamžitě moji ruku spásy.

Abyste byli přijati do Světla mého milosrdenství, musíte přijmout, že Boží moc je věčná. Pouze z mocí Boží jste. Pouze z lásky Boží budete žít věčně. Ti, kteří odmítnou Světlo, mohou nalézt už jen temnotu. Temnota může znamenat pouze jedno – že přijímáte život věčného utrpení nabízený vám Zlým.

Nechejte mé Světlo na vás zářit shůry, nejdříve však musíte získat právo podílu na tomto mocném Světle, jež vám nabízí místo v mém království navždy.

Žehnám vám. Volám vás. Pojďte ke Mně bez obav, neboť na vás trpělivě čekám. Kdybyste jen mohli ke Mně přijít, pak byste pochopili Pravdu mého zaslíbení.


Váš Ježíš


zpět