668. Poselství Matky Spásy ze dne 4. ledna 2013 v 12:30.


ČASY, KTERÉ PŘICHÁZEJÍ, BUDOU NÁROČNÉ PRO VŠECHNY KŘESŤANY


Mé drahé dítě,

musíš se modlit, aby se křesťanské církve probudily k Pravdě těchto poselství. Z jejich množství načerpají sílu, aby vytrvaly v dodržování učení mého Syna.

On, můj drahý Syn, touží po věrnosti všech svých následovníků. Musíte se modlit, aby ti v jeho církvích, kteří mají odpovědnost za každodenní hlásání jeho svatého Slova, Mu vždy zůstali věrni.

Musím vás vážně varovat před nasloucháním novým učením, vydávaným za učení ve jménu mého Syna, Ježíše Krista, která však nemají původ v jeho svatém jménu.

Časy, které leží před vámi, budou náročné pro všechny křesťany. Budete potřebovat velkou vytrvalost, budete-li chtít zůstat Bohu věrni.

Až budete napadáni, zastrašováni a pronásledováni jinými křesťany k přijetí nových zákonů, o nichž srdcem poznáte, že nepocházejí z Boha, potom se musíte modlit tuto modlitbu k zachování věrnosti vaší víře (91).

Abych zůstal věrný své víře

"Ó, Blahoslavená Matko Spásy, ochraňuj mě v mé hodině nouze, až stanu tváří v tvář proti zlu.

Pomoz mi bránit Boží Slovo se silou a odvahou, beze strachu v duši.

Oroduj za mě, abych zůstal věrný učení Krista a dokázal se zcela zbavit svých obav, starostí a smutku.

Pomoz mi, ať dokážu neohroženě kráčet vpřed na této osamělé pouti a hlásat pravdu svatého Božího Slova, byť nepřátelé Boha učiní tento úkol téměř nemožným.

Ó, Blahoslavená Matko, kéž skrze tvou přímluvu zůstane víra všech křesťanů silná po všechen čas během pronásledování. Amen."

Děti, musíte mít na paměti, až vaše víra bude stále napadána, urážena a zesměšňována, že můj Syn trpí s vámi. Toto utrpení a pronásledování je stejné, jako bylo při jeho krutém odsouzení, kdy byl obviněn z kacířství jen proto, že říkal Pravdu.

Pravda, když je vyslovena, přitahuje spor, hněv a někdy i násilí. Vězte, že můj Syn vám dá sílu potřebnou vydržet čas velkých těžkostí.

Děti, naslouchejte mému volání. Budu se za vás přimlouvat, abyste zůstali silní, a můj Syn vás zahrne mimořádnými milostmi umožňující vám uniknout nátlaku k přijetí rouhačských zákonů, které způsobí velký rozkol v křesťanských církvích, obzvláště v katolické církvi.

Miluji vás a na každé etapě vaší pouti po cestě Pravdy vám nabízím mé přímluvy.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět