665. Poselství Ježíše ze dne 2. ledna 2012 v 20:00.


MILUJTE VŠECHNY, KTEŘÍ VÁS PRONÁSLEDUJÍ V MÉM JMÉNU. POTOM SE ZA NĚ MODLETE.


Má vroucně milovaná dcero,

musíš informovat všechny mé následovníky, že jejich modlitby pomohou zmírnit mnoho z toho, co bylo předpověděno.

Modlitba je tak mocná, že jestli se budete modlit dost modliteb, které dávám světu skrze modlitební kampaň, tak mnoho těžkých útrap může být zkráceno.

Také musím zdůraznit sílu odpuštění. Když vás pronásledují v mém jménu, musíte se modlit za ty duše, které vás mučí. Když se za ně ze srdce modlíte, pokryji je vaší láskou. Když se modlíte za své nepřátele, tak zdržujete Satanovu misi odvádět duše ode Mne.

Má dcero, musím tě naučit, stejně jako mé stoupence, jak zůstat klidní vůči velkému odporu k těmto poselstvím. Nikdy byste se neměli obávat Božího Slova, i když vám přináší hodně bolesti z okolního světa.

Nemyslete si, že je snadné vstoupit do mého království. Pro každého z vás, kdo Mě skutečně miluje, bude jeden, nebo další dva, kteří budou pokoušeni, aby vás odradili od vaší věrnosti ke Mně. Je tomu tak od mé smrti na kříži. Zůstane to tak až do mého Druhého příchodu.

Moji stoupenci přitahují duše, které Mě hledají. Moji stoupenci pak přijmou tyto duše, aby počet mých následovníků narůstal v jednotě, ve spojení se Mnou. Tato osamělá cesta do mého království nebude nikdy bez utrpení.

Když vás budou obviňovat, myslete na moji vlastní cestu na Kalvárii. V každé vteřině, v níž budete snášet výsměch v mém jménu, myslete na mé mlčení a na důstojnost prostého soustředění na můj jediný cíl – zachraňovat duše.

To udělá vaši cestu snesitelnější. Nechejte vaše pomlouvače křičet urážky, nechejte je nazývat vás blázny, nechejte je prohlásit má poselství za kacířství. Neboť když to uděláte, jejich zlé jazyky nebudou mít nad vámi žádnou moc.

Milujte všechny, kteří vás pronásledují v mém jménu. Potom se za ně modlete. A když jim odpustíte, zničíte moc, kterou nad nimi má Satan.

To je tajemství pokory.


Váš Ježíš


zpět