663. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2013 v 19:20.


BOŽÍ CHRÁM BUDE ZNESVĚCEN K NEPOZNÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

vzešel nový úsvit a započaly změny v přípravě na můj Druhý příchod.

Války na Středním východě se nyní vystupňují a mnozí zemřou rukama skupiny zla. Avšak rukou mého Otce budou ti, v této skupině zla, zastaveni. Každý z nich bude sražen, protože jsou tím největším nebezpečím pro Boží děti.

Mé plány se již projevují a vy, vybraní Mnou k vedení zbytku mé církve, rychle vybudujete základny po celém světě. To budou místa, kam Mě budete chodit uctívat, v pokoji, až vaše kostely vás už nebudou vítat tak, jak by měly.

Vaše kostely se stanou pouhými místy zábavy, kde pohanské rituály a hudba budou inscenovány do složitých obřadů. Budou vydávány za uctívání Boha. Ve skutečnosti však budou vytvářet idoly z hříšných skutků a prohlašovat je za odpovídající mému učení.

Brzy se jich hodně představí jako noví služebníci Boží. Mnozí nebyli nikdy připravováni v křesťanské církvi a nebudou proto schopní předávat svátosti Božím dětem. Budou to podvodníci. Všem budou diktovat pravdu o tom, co je, jak říkají, Boží učení v dnešním světě. Jejich lži dosáhnou sluchu lidí celého světa.

Mnozí budou přitahováni k tomu, co budou vnímat jako nový, svěží přístup k mému učení a k Boží lásce. Všechno bude hrozná lež. Mnozí budou oklamáni k přijetí nového jediného světového náboženství.

Tak jako falešná církev poroste a bude přitahovat mnoho celebrit, média a politické vůdce, moje zbylá církev bude vzrůstat. Mnoho z mých posvěcených služebníků Mi budou nevěrní a připojí se k novému světovému náboženství, kde budou přivítáni s otevřenou náručí.

Tito podvodníci způsobí křesťanům všude strašné strádání, pokud nepřijmou tuto novou, politicky podporovanou organizaci, jež nazve sama sebe církví Boží.

Zatímco křesťané budou hlavním cílem nenávisti, Dům Izraele bude také v hledáčku a židé budou učiněni obětními beránky v této válce o duše.

Nic, co budete zpočátku pozorovat, vám nebude připadat navenek rozdílné. Brzy ale v Římě uvidíte honosnou a impozantní budovu, která se stane místem setkávání. Všechna náboženství zde budou vítána, dokud nebudou přinucena spolknout lži, předložené jim novým světovým řádem.

Časem se stane nepřijatelným, aby některé křesťanské obyčeje byly konány na veřejnosti.

To bude zahrnovat svátosti křtu a svatého přijímání. V moderním a laickém světě budou považovány za nepřijatelné a shledáte, že nebude možné je obdržet. Svátost manželství bude změněna a manželství bude dostupné v jiné formě. Jedinou cestou k přijetí pravých svátosti v tom čase bude skrze zbylou církev.

Moji posvěcení služebníci, kteří budete trpět v mém jménu, až budete bojovat za udržení svátostí a mše svaté, vězte toto:

Jste Mi zavázáni skrze vaše svaté sliby a nikdy nesmíte být v pokušení odchýlit se od Pravdy. Bude na vás vykonáván nátlak, abyste opustili cesty Pána. Váš hlas se stane jen šepotem, až se nepřítel pokusí přehlušit Pravdu Božího Slova.

Shromážděte se. Sjednoťte se. Neboť již brzy bude Boží chrám znesvěcen k nepoznání. Vše, co máte udělat, je následovat Mě, poslouchat vaše srdce a vaše svědomí. Buďte vždy připraveni na tuto těžkou cestu ležící před vámi. Budete potřebovat všechnu svou odvahu, sílu a vytrvalost.

Vězte, že na konci této cesty budu čekat Já, abych vás vzal do mé svaté náruče a do bezpečného přístavu mého Nového ráje.


Váš Ježíš


zpět