659. Poselství Ježíše ze dne 28. prosince 2012 v 06:05.


VĚDOMOST VÁS MŮŽE VELMI ČASTO VŮČI PRAVDĚ OSLEPIT


Má vroucně milovaná dcero,

jen tehdy, když tvé srdce je Mi opravdu otevřeno, můžeš zakoušet mé Světlo a rozpoznat Pravdu.

Mnozí říkají, že prosili o dar rozlišování a modlili se k Duchu Svatému, aby jej obdrželi. Ne všem, kdo prosí, je dáno porozumění, potřebné k tomu, aby dostali tento vzácný dar. Přesto budou říkat, že jej mají. Pak Mě urážejí tvrzením, že mé svaté Slovo je jim nepříjemné. Prohlašují, že jejich znepokojení musí znamenat, že má svatá poselství pocházejí od ducha zla.

Vám, kteří své překroucené výklady mého svatého Slova, dávané těmito poselstvími, prohlašujete pyšně za falešné, musím říci toto.

Kdy naposled jste přišli přede Mne obnažení? Bez pláště pýchy, který vás přikrývá? Kdy jste přede Mne přišli na kolenou a prosili Mě, abych vás pravdivě provázel, bez toho, že byste si nejdříve zacpali uši v odmítnutí Mi naslouchat? Cožpak nevíte, že vás osvítím darem rozlišení jen tehdy, když přede Mne přijdete bez jakýchkoliv vašich vlastních předpojatých názorů? Nemůžete být osvobozeni z řetězů intelektuální pýchy, která vás oslepuje vůči pravdě duchovního poznání, dokud se nezbavíte veškeré lidské pýchy.

Vy, kteří jste strávili roky studiem Písma svatého a považujete se za velmi učené – tedy více hodné vykládat mé Slovo – musíte se znovu zamyslet.

Znalost Knihy mého Otce vás neopravňuje nijak víc, než žebráka na ulici, bez vzdělání v duchovních věcech. Vědomost vás může velmi často vůči Pravdě oslepit. Poznání založené na vašem vlastním výkladu Knihy mého Otce neznamená nic, pokud jde o pochopení Božího Slova.

Ti z vás, kteří se chlubíte svými učenými způsoby následování Písma svatého a potom je použijete k popírání mého Slova dávaného dnes světu, jste vinni hříchem. Vaším hříchem je pýcha. Urážíte Mě, protože vaše pýcha je pro vás víc než láska ke Mně v její nejprostší podobě.

Láska ke Mně, vašemu Ježíši, vychází ze srdce. Duše hodné mého království poznají můj hlas rychle. Duše, jež vzdorují mému Slovu a podněcují jiné, aby Mě viditelně odmítly, jsou ovlivněny duchem zla. Hnusíte se mi. Vaše odporné hlasy, když pokřikujete a pyšně hlásáte svou důležitost, založenou na znalostech Písma svatého, budou umlčeny.

Má trpělivost je nekonečná, ale ti, kteří stojí proti Mně a s vědomým záměrem mému plánu Spásy škodí, budou v mžiku oka vyvrženi do pustiny.

Váš Ježíš


zpět