655. Poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2012 v 15:30.


RODINA A JEJÍ ZNIČENÍ BUDE U KOŘENE VŠEHO


Má vroucně milovaná dcero,

mnoho z mých posvěcených služebníků bude čelit strašné výzvě. Ta je donutí, aby si vybrali jednu z dvou rozdílných cest. Bude záležet na každém z nich, na jejich svobodné vůli, kterou cestu si budou muset vybrat. Neboť ohavnost se už brzy sama oznámí.

Mnozí z mých posvěcených služebníků si nebudou zpočátku vědomi toho, co se děje. Teprve potom, co budou číst dopisy od těch, kteří zaujímají vysoká postavení, setkají se s těžkostmi.

Ti, kteří prosazují mé svaté Slovo, dané člověku darem Bible svaté, budou vyzváni, a bude na ně naléháno, aby přijali pozměňovací doplňky. Tyto doplňky jim budou dány a bude od nich očekáváno, že je spolknou a přijmou je jako Pravdu. Bude z nich plynout toto:

Budou vybízet mé svaté posvěcené služebníky, aby přijali toleranci hříchu.

Bude jim řečeno, že Bůh je vždy milosrdným Bohem a že miluje každého. Ano, tato část je pravdivá. Ale potom jim budou dány pokyny, aby schvalovali zákony, které jsou ohavností v mých očích. Rodina a její zničení budou u kořene všeho.

Od jiných bude požadováno, aby přijali nový druh obřadu, jenž nahradí mši a přítomnost mé nejsvětější eucharistie.

Bude to považováno za vše zahrnující krok k sjednocení všech křesťanů a jiných náboženství v jedno jediné. To bude začátek konce.

Den, kdy každodenní oběti mše budou přerušeny, bude začátkem všech událostí, které se začnou uskutečňovat, jak bylo předpověděno Janu Evangelistovi. Bude to čas vzestupu šelmy a její vliv bude velký. Zvítězí nad srdci a dušemi mnoha kněží. Jejím cílem je zrušit všechny mše a znesvětit nejsvětější eucharistii.

Šelma to již činí skrze černé mše, sloužené v mnoha katolických kostelech. Jádro nevěrných služebníků spřádá komplot proti mé církvi a mnohé uvedou v omyl.

Buďte bdělí. Mějte oči otevřené a proste Mě o sílu, kterou budete potřebovat, abyste se postavili proti tomuto hanebnému a podlému plánu.

Boj v mé církvi na zemi bude urputný. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi. Kardinál proti kardinálu.

Moji posvěcení služebníci, nechť je známo mezi těmi z vás, kteří Mě znají a milují Mě, že vás povedu. Budu vás provázet. Dám vám sílu k tomu, abyste si poradili s nepřáteli Boha. Nejste sami.

Nikdy nesmíte naslouchat lžím, dávaným, nebo předkládaným vám v mém svatém jménu. Jen vy znáte Pravdu ve svých srdcích. Poslouchejte vaše srdce. Zůstaňte věrni všemu, co vám bylo řečeno, že je Božím zákonem.

Jestli vám bude předloženo cokoliv, co se zdá, že je v rozporu s mým učením, pak se k tomu musíte obrátit zády.


Váš Ježíš


zpět