646. Poselství Ježíše ze dne 17. prosince 2012 v 12:15.


MOC SMRTI NAD LIDSTVEM BUDE KONEČNĚ PORAŽENA


Má vroucně milovaná dcero,

den, kdy přijdu, abych si vyžádal své dědictví, zaslíbené Mi mým Otcem, přijde náhle.

Zatímco připravuji celé lidstvo na tuto velkou událost, ten den přijde neočekávaně. Chvíle, kdy šelma bude uvržena do propasti, je blízko, a pak se dvanáct národů bude těšit míru a jednotě.

Během toho času svatí v nebi a všichni, kteří zemřeli ve stavu milosti, budou vyzdviženi spolu se spravedlivými, kteří přežijí soužení. Všichni budou vzkříšeni a dostanou dar dokonalých těl, jenž přemůže smrt, jak je lidstvu známa od doby hříchu Adama. Budou se těšit pokoji a blahobytu pod mou duchovní vládou, dokud mé království nebude předáno mému Otci.

To bude první zmrtvýchvstání a bude následováno tisíciletou vládou dokonalé harmonie podle Boží vůle mého Otce.

Během tohoto času hříšníci, kteří Mě odmítli, budou trpět. Čas druhého vzkříšení není lidstvu známý a podrobnosti nebyly odhaleny nikomu, kromě proroků Daniela a Jana Evangelisty.

Tato tajemství vám budou časem odhalena, neboť nyní je nemáte znát.

Boží moc se projeví, až bude vyhrána bitva za záchranu duší. Moc smrti nad lidstvem bude konečně poražena. To je můj slib. Naplním proroctví napsaná mým Otcem.

Ti z vás, kteří jsou zmatení, nemějte strach. Vše je nyní v mých svatých rukou, ale buďte si jisti, že vše, na čem záleží, je odpuštění hříchů. K tomu dojde, až všichni z vás Mě poprosí o dar vykoupení. Je to tak jednoduché.

Vaše láska ke Mně vám přinese dar života. Smrt, jak ji znáte, vás už nebude svírat, nebo mít nad vámi moc. Vaše budoucnost je něco, co byste měli uvítat s radostí ve svých srdcích, neboť je to největší Boží dar, a jen těm duším, které si jej zaslouží, bude odkázáno takové bohatství. Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi. Milujte Mě. To je vše, na čem záleží.


Váš Ježíš


zpět