643. Poselství Ježíše ze dne 13. prosince 2012 v 18:11.


POKORA JE VÍC, NEŽ JENOM PŘIJETÍ UTRPENÍ. JE MOCNÝM PROSTŘEDKEM K VÍTĚZSTVÍ NAD ZLEM.


Má vroucně milovaná dcero,

dar pokory si musíte zasloužit. Nesmí být nikdy zaměňován se zbabělostí.

Mou vlastní pokorou byl Satan oklamán a tak ztratil právo získat všechny duše a uvalit na ně kletbu věčného zatracení.

Satan je arogantní, vychloubačný, plný klamu, sebelásky a nenávisti. Bitva o duše byla vyhrána skrze čin pokory, kdy Já, Král lidstva, jsem dovolil, abych byl ponížen, mučen, opovrhován, vysmíván a soužen hříšníky, nakaženými nenávistí Satana.

Není možné, aby šelma cítila pokoru. On, Satan, znal Boží moc a věděl, jak těžká bude jeho bitva proti Božím dětem. Očekával, že budu nejen hlásat Boží Slovo, ale dávat najevo svou autoritu mezi lidmi tím, že majestátně přiznám, kdo jsem. Dokonce i potom byl přesvědčen o porážce moji mise.

Co neočekával, bylo mé odmítnutí odsoudit mé katy, ani pokora, kterou jsem projevil. Můj nezájem zabývat se mými mučiteli znamenal, že nade Mnou neměli žádnou moc. To, že jsem snesl bičování, posměšky a pronásledování jen dále oslabovalo moc Zlého. Toto nikdy neočekával a zkusil všechno, včetně fyzického mučení, abych se zřekl lidské rasy.

Tím, že jsem přijal svou smrt, a obětí mého Otce, že dovolil mé ukřižování, byli lidé osvobozeni od hříchu.

To byla první vybojovaná a vítězná bitva. Takto bude vybojována i druhá bitva, která přivede lidstvo zpět do mého království, aby se mohlo těšit věčnému životu.

On, šelma a jeho padlí andělé, svádí mnoho duší, takže mnozí jsou oklamáni a nepřijímají moji existenci. Mnoho z nich tvrdě bojuje s pokušením, jemuž jsou vystaveni, aby ignorovali mé volání z nebe v tomto čase.

Potom jsou zde takoví, kteří se vydávají za služebníky mé církve a kteří plánují, spolu s elitní skupinou, zničit milióny lidí. Udělají to tím, že se postaví proti mému Slovu a později fyzickou perzekucí. Všichni budou svědky jejich konečné zrady na Božích dětech.

Duše, o které se znepokojuji nejvíce, jsou duše ateistů a mladých lidí, kteří nebyli učeni Pravdě. Naléhavě žádám všechny, kteří přijímají Mě, vašeho Ježíše, aby je ke Mně přivedli. Obklopím je mým Světlem a ochranou a budu o tyto duše se Zlým bojovat až do poslední vteřiny.

Musíte jít vpřed, moji stateční stoupenci a pokusit se zastavit zlo, které vás obklopuje. Pokud se zapletete s těmi, kteří se tak zoufale snaží zastavit tuto misi, zklamete Mne.

Můžete se ptát, proč se tito lidé tolik pokoušejí zastavit mé Slovo? Odpověď je taková – bylo tomu tak vždy, kudy jsem chodil, kde jsem mluvil, a kde jsem přítomen.

Jděte vpřed a držte se blízko Mě. Má moc vás pokryje a ochrání. Ale nespouštějte ze Mne oči, protože jsou mnozí, kteří vám budou hrozit, urážet vás a chtít vás přivést k pádu. Až uslyšíte arogantní, ale zmatené slovní výpady proti vám, budete vědět, co dělat.

Čím rozhodnější budou vaši protivníci v pokusech přesvědčit vás, že to nejsem Já, Ježíš Kristus, Král lidstva, kdo nyní s vámi mluví, tím jistěji budete vědět, že Já jsem skutečně přítomen mezi vámi.

Půjdu s vámi, jestli zůstanete v mé blízkosti. Tím, že budete mlčet a odmítnete odpovídat na tyto posměšky, zůstanete silnými. Nechejte ty, kteří pokřikují urážky a zesměšňují mé svaté Slovo, dělat, co dělají. Usilovně se za ně modlete, protože potřebují vaši pomoc. Přemýšlejte o tom tímto způsobem.

Pohlížejte na všechny tyto lidi tak, jako kdyby byli spolu shromážděni v jedné místnosti a jako kdyby byli malými dětmi. Když se díváte na dětičky, cítíte hlubokou lásku kvůli jejich zranitelnosti. Vidíte, jak jsou závislé na svých rodičích a těch, kteří je opatrují, a budete se cítit přemoženi láskou, kterou k nim chováte ve vašich srdcích.

Některé z těchto dětí se chovají tak, jak jim bylo řečeno, že toto je správné chování. Jiné se k ostatním dětem chovají krutě. A zatímco jejich chování vás může šokovat, vy víte, že je musíte pokárat a pak je i potrestat, když se i nadále odmítají správně chovat. Především je ale stále milujete, bez ohledu na to, co dělají, protože jsou to drahé děti milujících rodičů.

Tímto způsobem můj Otec soucítí se všemi svými dětmi. Nezáleží na tom, co dělají, protože je stále ještě miluje. Ale některým dětem nedovolí zničit jiné své děti a potrestá je, protože jen tak může znovu sjednotit svou rodinu.

Když se modlíte za ty, kteří urážejí Boha a kteří zraňují jeho děti, působíte strašné utrpení Satanovi, jenž uvolňuje sevření osoby, za niž se modlíte.

Pokora je víc než právě jen přijetí utrpení. Je to mocný prostředek k vítězství nad Zlým. Tím, že se modlíte za ty, kteří vás souží, přinášíte Mi velký dar pravé lásky. Mimořádné lásky ke Mně, vašemu Ježíši.

Moji stoupenci, budu vám i nadále dávat instrukce, abyste zůstali silní a věrní mému učení. V těchto časech velkého odpadlictví musí být mé svaté evangelium a má poselství, dávaná vám nyní k vaší přípravě, šířeny po celém světě v rámci mé kampaně za záchranu duší.


Váš Ježíš


zpět