642. Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2012 v 23:54.


ZRÁDCI MÉHO SVATÉHO SLOVA, SESLANÉHO SKRZE BOŽÍ PROROKY, ZAKUSÍTE HNĚV MÉHO OTCE, TO VÁŽNĚ SLIBUJI


Má vroucně milovaná dcero,

jak Mě zarmucuje, když vidím tolik rozdělení, které způsobuje mé svaté Slovo dané vám skrze tato poselství.

Když je mé Slovo, dávané vizionářům a pravým prorokům, oznámeno světu, vyvolá okamžitě kritiku. Proč je to? Je to kvůli Mně, vašemu Ježíši, jehož svaté Slovo bude vždy zpochybňováno a kritizováno dřív, než bude hříšníky odmítnuto jako hereze.

Lidské myšlení, byť důležité pro schopnost rozlišit, hraje velmi malou roli v rozpoznání mého Slova.

Láska, kterou mé Slovo zažíhá v duši prosté zloby, je čistá a pokorná a nebude a ani nemůže být odepřena. Skrze tyto duše vám dávám dar schopnosti Mne rozpoznat. Tyto duše, spolu s prorokem, jehož jsem vybral k sdělování mého Slova, budou muset přijmout můj pohár utrpení.

Prosím vás, abyste se odpoutali od půvabů světa a zasvětili se Mně, neboť je to velmi svízelná a osamělá cesta, která vede ke Mně.

Jste-li napadáni v mém jménu, nebo když jsou hlasy mých pravých proroků zesměšňovány a je hlásáno, že nejsou od Boha, říkám vám:

Nezvyšujte význam těchto útoků jakoukoliv reakcí. Zůstaňte mlčky ve svém trápení.

Hlas Boží bude nyní panovat nad světem a nenechejte se nikým odvést od Pravdy, což je velmi důležité, abych vás, ubohé bezmocné hříšníky, mohl přivést do mé svaté náruče a utišit vás.

Přináším vám pokoj. Spory, kritizování a veřejné předvádění autority těmi, kteří na jedné straně hlásají mé Slovo a na druhé odsuzují jiné v mém jménu, nesmí být přijímány. Tento způsob chování není od Boha. Přichází od ducha zla.

Pamatujte, že to nejsou moji proroci, které zraňujete. Jsem to Já, koho urážíte.

Jste vinni ztrátou času a znevažováním díla Ducha Svatého. Nebude vám dovoleno obětovat duše těch, které se opovažujete přivést na scestí v mém jménu.

Vy, kteří hřešíte proti Mně tím, že zabraňujete Slovu Božímu, aby bylo v těchto časech slyšeno, budete zavrženi. Má trpělivost je vyčerpána. Mé starosti jsou velké. Moje bolest nesnesitelná. Pokoušíte se oklamat mé následovníky, jejichž úloha ve vedení zbytku mé armády je prvořadá. Za to budete potrestáni.

Prosím vás naléhavě, abyste přišli ke Mně, abych vám mohl dát útěchu. Neboť nemylte se, jste problémové duše a vaše hříchy jsou Mi známé.

Vaše arogance zraňuje a uráží mého Otce. Vaše ochota obětovat své vlastní duše kvůli vaší ctižádosti zviditelnit se jako moji inteligentní a autoritativní mluvčí, je mým očím odporná.

Zrádci mého svatého Slova, seslaného skrze Boží proroky, zakusíte hněv mého Otce, to vážně slibuji. Váš trest bude rychlý. Váš čas je vymezen. Máte už jen krátký čas k tomu, abyste se rozhodli, kterému pánu budete sloužit.


Váš Ježíš


zpět