639. Poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2012 v 22:22.


BUDU SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ A JEN TI, KTEŘÍ JSOU TOHO HODNI, BUDOU MOCI VEJÍT DO MÉHO KRÁLOVSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

prosím, řekni všem, kteří následují mé učení, aby si vzpomněli na můj slib.

Řekl jsem zřetelně, že přijdu znovu, abych zachránil mé království.

Můj Druhý příchod je očekáván a ti, kteří tvrdí, že znají Pravdu, jež je obsažena v Knize mého Otce, budou vědět, že neobsahuje nepravdy.

Přijdu znovu, jak bylo předpověděno, a tento čas je již téměř zde.

Budu soudit živé i mrtvé a jen ti, kteří jsou toho hodni, budou moci vejít do mého království.

Bylo také předpověděno, že Zlý připraví válku na zemi, aby bojoval s mým Otcem o duše.

Je to válka, kterou nemůže vyhrát, a přesto mnozí z těch, kteří své životy postavili na falešných slibech, věří, že jejich pozemský život je vše, na čem záleží. Klam, jenž ovládl mnoho lidí, bude jejich pádem.

Ó, jak Já toužím, aby tyto duše otevřely oči k Pravdě včas, dříve, než bude pro ně příliš pozdě.

Má bolest a útrapy, které nyní, kdy si představuji tyto nebohé, oklamané duše, které budou pro Mne ztraceny, ještě nikdy nebyly tak silné. Proto smírčí duše, vybrané duše a ty, které jsou blízko mému Nejsvětějšímu Srdci, teď cítí takovou bolest. Trpím skrze ně, protože čas se blíží.

Všechny plány mého Otce zahalit jeho děti a pokrýt je jeho pečetí ochrany, jsou připraveny.

Každá duše je jím vyhledána. Duch Svatý pokrývá tak mnoho duší v této chvíli dějin, aby je přivábil do mé svaté náruče.

Prosím, neodmítejte má zaslíbení. Přijměte, že vy, tato generace, budete svědky mého Druhého příchodu.

Je to dobrá zpráva. Můj návrat bude chvíle mého oslavení, jež obnoví všechny, kteří Mě milují a ti začnou nový život, čas velké nádhery, kde se budou radovat ve Světle a Lásce.

Prosím, nebojte se.

Přicházím s velkou láskou.

Přicházím s velkým darem.

Budete vzati do vašeho pravého domova a budete sjednoceni s vaší vlastní rodinou.

Všechny Boží děti, jimž se dostane omilostnění k vejití do nové nádherné existence, budou tvořit jednotu.

Všude bude láska. Mír, radost, smích, pocit sounáležitosti, zázraky a velebení Boha, naplní každý okamžik.

Smrt už nebude existovat. Nenávist bude mrtvá.

Zlo bude vyhnáno.

Celé lidstvo už nebude trpět, ba ani zakoušet bolest či nedokonalost jakéhokoliv druhu. To je můj Nový ráj. Čas pro slzy bude už pryč.

Důvěřujte Mi, moji následovníci, neboť bolest a trápení, které zakoušíte, je už téměř u konce. Já vím, jak trpíte kvůli nespravedlivým režimům, ve kterých musíte žít. Toto je poslední doba, neboť ruka mého Otce nyní zasáhne.

Svět se změní. Staré bude odvrženo a nový úsvit vystoupí v Boží slávě, kdy jeho moc bude panovat, jak bylo zamýšleno od stvoření světa.


Váš milovaný Ježíš


zpět