638. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2012 v 19:00.


KAŽDÝ ČLOVĚK VE SVÉM SRDCI POCÍTÍ OHEŇ DUCHA SVATÉHO


Má vroucně milovaná dcero,

je mojí touhou nevyděsit moje stoupence, ale spíše jim projevit lásku a soucit, které mám ve svém srdci ke každému muži, ženě a dítěti.

Pro mou lásku ke každému Božímu dítěti, včetně těch, které vzdorují Božímu Slovu, si přeji zahalit vás plamenem mého milosrdenství.

Buďte všichni připraveni, neboť brzy budete svědky Boží moci a jeho božského zásahu do světa, kdy vše, co existuje, se po dobu patnácti minut zastaví.

Každý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha Svatého.

Pro vás, kteří budete ve stavu milosti, to bude pocit radosti, lásky a soucítění se Mnou, vaším Ježíšem.

Vy, kteří jste ve stavu lehkých hříchů, pocítíte bolest očistce, ale budete brzy očištěni, a pak ve svých srdcích získáte pocit hlubokého míru a lásky ke Mně.

Vy, kteří jste ve stavu smrtelného hříchu, zakusíte zoufalství a bolest, jako byste byli vrženi do plamenů pekla.

Někteří z vás v tomto stavu hříchů Mě budete prosit o odpuštění a shovívavost k zastavení vašeho vnitřního utrpení. Tu vám udělím, pokud ve svých srdcích budete schopni nalézt upřímné výčitky svědomí a přijmout, že vaše hříchy Mi připravují bolestné rány, neboť urážejí Boha.

Pak zde budou ty politováníhodné, nešťastné duše, které budou na Mne plivat, bojovat se Mnou a pak se ke Mně obrátí zády. Hrůza, kterou pocítí, bude způsobená tím, že jejich duše jsou infikovány Satanem.

Nebudou schopny vydržet bolest, až uvidí mé Světlo a utečou do náruče Zlého, jehož temnota jim přinese útěchu.

Nakonec zde budou takoví, kteří ihned zemřou šokem, který zažijí. Prosím, modlete se každý den za tyto duše, neboť vaše modlitby jim získají vstup do mého království.

To je jeden z největších zázraků, jaký kdy byl Božím dětem dán.

Během této události Mě uvidíte, a to vás probudí k poznání, že mé zaslíbení návratu ke spáse lidské rasy pro dědictví nadcházejícího nádherného života, se brzy uskuteční.


Váš Ježíš


zpět