637. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2012 v 11:40.


VAROVÁNÍ OČISTÍ BOŽÍ DĚTI V PŘÍPRAVĚ NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD


Má vroucně milovaná dcero,

tak jako můj Otec připravil svět na můj První příchod, stejně tak připravuje nyní své děti na můj Druhý příchod.

Při mém narození se radovala celá nebesa, neboť tam věděli, že jsem byl poslán, abych zachránil lidstvo od věčného zatracení. Nyní se hierarchie všech andělů a všech svatých raduje, neboť teď jsou v běhu přípravy, aby svět byl připraven ještě jednou přivítat Mě, Ježíše Krista, Syna člověka.

Jen můj Otec zná to datum, ale mohu vám říct, že se to stane nepříliš dlouho po tom, co se uskuteční Varování.

To je okamžik, na který můj Otec trpělivě čekal. Konečně může uvrhnout do propasti šelmu a její démony, kteří chodí po zemi a souží jeho děti.

Varování očistí Boží děti v přípravě na můj Druhý příchod.

To vše je nutné, neboť to bude znamenat, že mnozí lidé budou hledat odpuštění za své hříchy, což by jinak neudělali.

Zemětřesení, bouře, povodně a neobvyklé počasí se spojí, aby očistily zemi od jedu. Země, moře a ovzduší budou také očištěny v přípravě na Nový ráj, kdy se nebe a země spojí v jedno.

Vše je pečlivě organizováno podle Božích plánů mého Otce. Mezi lidmi je jen velmi málo známo o Božích zákonech, které řídí království mého Otce na zemi a v nebi.

O mnohém jste byli poučeni skrze proroky a mé učení. Přesto vám zbývá ještě mnoho tajemství. Až vám budou tajemství časem odhalena, potom konečně pochopíte důvod lidského utrpení.

Mnozí z vás, učených znalců Boha, dodržují zákony, které jsem ustanovil, jak jen umí.

Vězte ale, že láska, kterou Bůh chová ke svým dětem, převyšuje všechny teologické úvahy.

Totéž platí pro jednoduché duše, které ke Mně, jejich milovanému Ježíši, cítí ryzí lásku, aniž by se ptaly proč.

V důvěře ve Mne a přijetím, že má láska je milosrdná a trpělivá, také víte, že naplním zaslíbení daná mým Otcem.

Jeho Boží vůle bude konečně vykonána. Jen jeho vůle může zajistit mír mezi jeho dětmi. To bude projev toho, že celé jeho stvoření Ho bude milovat, přijímat jeho lásku a jeho dary, které si přeje vylévat na své děti.

Svět zahlédl pouhý zlomek zázraků, vytvořených mým Otcem.

Jeho děti musí ještě uvidět pravou slávu jeho království, které na ně čeká.

Po mnoha bolestech a utrpení, způsobeným na zemi nenávistí padlých andělů vedených Satanem, bude vše nyní rozhodnuto.

Poslední bitva bude znamenat završení zničení zla.

Varování je mým Otcem dovolený zázrak k zajištění, aby největší možný počet jeho dětí mohl vstoupit do mého nového království.

Kvůli odpadlictví a chybám v nauce, šířených svedenými posvěcenými služebníky v posledních čtyřiceti letech, je to jediný způsob, jak lidstvo rychle sjednotit.

Vzhledem k velikosti lidské populace v současné době na světě to znamená, že díky tomuto zázraku osvícení svědomí, mohou být zachráněny miliardy lidí.

Když teď přichází čas Velkého soužení, Já, Beránek Boží, odhalím světu pravý význam obsahů pečetí, daných Janovi.

Kniha Pravdy je Slovo Boží, které lidstvo až do dneška dostalo Knihou mého Otce. Připomíná Božím dětem Pravdu, protože ji tak mnohé zapomněly.

Také odhalí některá tajemství konce časů, jež byla dána Danielovi, aby tak všichni z vás byli připraveni vstoupit do Nového ráje z vaší svobodné vůle.

Neodmítejte Pravdu, jak je vám nyní dávána, neboť by to bylo podobné nemocnému muži, který by odmítal léčbu své nemoci. Bez Pravdy nebudete dostatečně připraveni ke vstupu do mého Nového ráje.


Váš Ježíš


zpět