636. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2012 v 18:45.


FALEŠNÝ PROROK JIŽ NAPLÁNOVAL, JAK PŘEVEZME ÚŘADY UVNITŘ KATOLICKÉ CÍRKVE


Má vroucně milovaná dcero,

jak se blíží chvíle, kdy se falešný prorok dá poznat, byly jím a jeho skupinami učiněny přípravy k odsouzení těchto poselství.

Mnozí falešní proroci pronikli mezi mé následovníky v každém koutu [země]. To způsobí nejen zmatek, ale také odvrátí ode Mne mé děti.

Zatímco vy budete stále odmítáni frakcemi uvnitř mé církve, oni Mi budou vzdorovat prohlášením, že přijdou jiní samozvaní proroci, kteří přinesou lidstvu Pravdu.

Jeden z mých posvěcených služebníků, tak jako před ním Jidáš, Mě zradil. Bude jako trn ve vašem boku.

Přibíjení mé církve na kříž v jejích posledních dnech začíná, a proto vše, co se stalo během mého utrpení, se bude na zemi opakovat.

Nejprve bude odmítnuto mé svaté Slovo.

Potom můj poslední prorok bude zrazen v přítomnosti mé nejsvětější eucharistie. Tebe, moje dcero, prohlásí za podvodnici jeden z těch falešných proroků, který to učiní v katolické církvi přímo před mým svatostánkem.

Jejich rouhavá slova budou chválit nepřátelé Boha, odění posvátnými rouchy.

Během tohoto času se dají poznat mnozí falešní proroci, aby svým hlasem přehlušili ten můj. Jeden z nich se tě potom pokusí zničit.

Ruka mého Otce udeří na ty, kteří ublíží jeho prorokům, poslaných, aby připravili svět na můj Druhý příchod.

Žel, mnoho ubohých duší bude svedeno. Má dcero, problém není v tom, že tě odmítnou, ale v tom, že zabrání jiným, aby byli zachráněni.

Vyzývám všechny z vás, kteří Mě milují, aby pozorně naslouchali slovům falešných proroků. Pozorujte, jak je kněží nebudou zpochybňovat, jak budou jimi propagovány a jak jim bude dovoleno kázat lži z kazatelen v domech mého Otce.

Tyto události budou šířeny, a jak bylo předpověděno, připraví tak cestu falešnému proroku, který se bude brzy dožadovat jeho trůnu.

Ohavnost, která zasáhne katolickou církev, bude podpořena prací antikrista.

Tento muž, vedený Satanem, bude vnímán jako přítel Izraele. Potom se postaví na jeho obranu s podporou Babylonu, kterým je Evropská Unie.

Všechny války, úmyslně vyvolané na Středním východě, budou rozšířeny do Evropy.

Antikrist rozšíří ateismus pod rouškou nového světového náboženství, které bude mít v čele falešného proroka.

Má dcero, tajemství, která jsem ti vyjevil, pokud jde o identitu falešného proroka a jiných záležitostí, nesmí být ještě odhalena. Přesto byste měli vědět toto:

Falešný prorok, jenž prohlásí, že je Boží muž, již naplánoval, jak převezme úřady uvnitř katolické církve.

On a antikrist již pracují koordinovaně s cílem přivést svět ke zničení, které bude následkem naplnění ohavnosti v katolické církvi.

Moji následovníci, nesmíte naslouchat těm, kteří se budou pokoušet vás zastavit ve vašich modlitbách. Musíte se ptát – který Boží muž by vám chtěl zabránit v modlitbách, v modlitbě mého růžence Božího milosrdenství nebo svatého růžence? Odpovědí je, že nesmíte důvěřovat nikomu, kdo by se chtěl pokusit vám zabránit v modlitbě, i když bude oblečen v oděvu posvěceného služebníka.

Jsou to nebezpečné časy, neboť moji praví proroci budou vždy odmítáni. Podle toho poznáte, kdo jsou.

Právě tak, jako Já jsem byl odmítnut, mučen, bičován a ponižován kněžími mé doby, tak také budou trpět moji proroci.

Nikdy neodmítejte pravé proroky. Naslouchejte modlitbám, které přinášejí lidstvu jako dar z nebes. Jestliže vám nepřinášejí modlitby, pak nebyli posláni Mnou.

Jsou-li vítáni s otevřenou náručí kněžími, biskupy a jinými posvěcenými služebníky, veřejně v jejich církvích, pak nebyli posláni Mnou.

Rozpoznejte Mě. Rozpoznejte mé proroky. Budou prožívat stejná utrpení, jaká jsem vytrpěl Já. Budou odmítáni lidmi v mé církvi, mými následovníky a jinými, kteří prohlašují, že mluví v mém jménu.

Jejich úděl nebude lehký. Přesto jejich veřejným odmítnutím, rozšiřováním zlých pomluv o nich, které budou muset snášet, poznáte Mě.

Jděte a nedovolte, aby vaše srdce byla oklamána lhářem.


Váš Ježíš


zpět