634. Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2012 v 19:05.


VOLÁM LIDSTVO, ABY SE PŘIPRAVILO NA MÉ VELKÉ MILOSRDENSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

celou tvou silou a odvahou volám lidstvo, aby se připravilo na mé velké milosrdenství.

Vyzývám ty z vás, mající pokorné srdce a čistou duši, aby se modlili za duše těch, kteří zemřou během Velkého varování.

Jak jen potřebují vaše modlitby! Jak Já jen potřebuji vaše utrpení! Oba tyto dary, které Mi věnujete, pomohou zachránit ty, kteří nemohou být zachráněni z jejich vlastní svobodné vůle.

Až se plameny mého milosrdenství vylijí na celou zemi, budou se mnozí radovat, ale pro hříšníky nastane čas bolesti, neboť oni Mě kvůli své pýše nebudou schopni prosit o odpuštění. Jejich očista bude bolestivá a budou muset hodně trpět, aby se v mých očích vykoupili.

Srdce bezbožných lidí budou rozervána a mnozí v hrůze ve svých duších padnou přede Mnou v agonii. Dejte jim vědět, že i když podstoupí hodně útrap, miliardy z nich se stanou čistými srdcem i duší. Potom budou plně připraveni na Velký den mého příchodu.

Má dcero, zkoušky mých následovníků budou před Varováním narůstat a budou těžší.

Když Mi nabídnete tato utrpení, zachráním milióny duší. Prosím, nevěnujte Mi soužení neochotně, protože navzdory všemu budou velké zázraky dány těmto nevděčným lidem beze studu v jejich srdcích nad hanebnostmi, jimiž jsou vinni.

Nikdo nebude ušetřen pohledu na stav své duše, tak jak se jeví mým očím.

Až uvidí politováníhodný stav svých duší, budou hluboce zahanbeni. Těm, kteří budou upřímně litovat svých urážek proti Bohu, bude odpuštěno. Bude třeba, aby podstoupili očistu, kterou musí přijmout s pokorou.

Mnoho, mnoho, duší přijme moji ruku milosrdenství, a přesto duše, které se dopustily smrtelného hříchu, budou tak zatvrzelé, že se budou mému milosrdenství vyhýbat. V době po Varování se musíte za tyto duše modlit tuto modlitbu modlitební kampaně (88):

Za duše po Varování

"Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prokaž milosrdenství nám všem ubohým hříšníkům.

Osviť zkamenělá srdce, tak zoufalá v jejich touze po vedení.

Odpusť jim jejich nepravosti.

Pomoz jim, skrze tvou lásku a milosrdenství, nalézt v jejich srdcích způsob, jak uchopit tvůj velký dar spásy.

Úpěnlivě Tě prosím, odpusť všem duším, které odmítají Pravdu Boha.

Pokryj je tvým Světlem, drahý Ježíši, aby je oslepilo vůči zlobě a léčkám ďábla, který bude zkoušet oddělit je od Tebe na věky.

Snažně Tě prosím, abys dal všem Božím dětem sílu být vděčnými za tvoje velké milosrdenství.

Prosím Tě, abys otevřel dveře do svého království všem ztraceným duším, jež bloudí po zemi ve stavu bezmoci a beznaděje. Amen."

Jděte, moji stoupenci a držte se mých pokynů k přípravě svých duší na mé Boží milosrdenství.


Váš Ježíš


zpět