632. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2012 v 19:45.


VŠECHNY NÁRODY SVĚTA JSOU SPOJENY JAKO JEDEN NÁROD S BOHEM. VŠECHNY JSOU ČÁSTÍ STEJNÉ RODINY.


Má vroucně milovaná dcero,

když vkládám lásku do srdcí vašich rodičů, dá vám jen slabý odlesk lásky, jakou Já mám k vám ve svém srdci.

Dítě, které je živeno čistou láskou svých rodičů, je požehnané, neboť ta je odleskem lásky, kterou Bůh chová ke všem svým dětem.

Má láska je zejména přítomná v srdci rodiny, neboť láska, která ji utváří, se stává připomínkou mé svaté rodiny.

Všechny národy světa jsou spojeny jako jeden národ s Bohem. Všechny jsou součástí stejné rodiny. V některých rodinách je hodně lásky a všechny děti žijí v souladu se svými rodiči.

Jiné rodiny jsou rozdělené, kde děti bloudí a upadají do beznaděje.

Když dítě sejde z cesty Pravdy a chová se svéhlavě a vzdorovitě, způsobí ve své rodině mnoho neklidu.

Když trpí závislostí na hříšném potěšení těla, způsobuje svým rodičům hrozné soužení.

Když jim nechce dovolit, aby mu pomohli, jsou nejen zarmouceni a zklamaní, ale i upadají od starostí do nemocí.

Když se obrací zády ke svým bratrům a sestrám, působí jim bolest a zármutek a tím, že je odmítá, odmítá celou svou rodinu.

Takto narušená rodina, byť jednotná, až na vzdorovitého syna, nenachází pokoj.

Rodiče by obětovali cokoliv, jen aby zachránili své nebohé pomýlené dítě od zničení jeho naděje na šťastný život.

To platí i pro děti Boha, odmítající jeho ruku lásky a milosrdenství. Zarmucují Ho až k pláči žalem.

Moji následovníci, kteří znají takové ztracené duše bloudící světem a hledající útěchu ve věcech, jež nejsou od Boha, také cítí zármutek ve svých srdcích. Také pociťují strach, protože vědí, že pokud tyto nebohé duše nebudou prosit Mě, svého Ježíše, abych je zachránil, budou navždy ztracené.

Moje živá církev na zemi, kterou tvoří všichni moji následovníci, Mi musí pomoci zachránit každou jednotlivou duši.

Bez úplné Boží rodiny to bude bolestné shledání, kdyby i jen jediná duše byla pro Mne ztracená.

Tvoříme jednotu, všechny Boží děti. Přiveďte Mi svými modlitbami takové duše mezi vámi, včetně těch, které nepřijímají existenci Boha a těch, které jsou tak propadlé svým hříšným životům, že z nich nemohou snadno uniknout.

Pak Mi přiveďte duše zbloudilých hříšníků, kteří padají do každé léčky, nastražené Zlým.

Tam, kde je na straně mých stoupenců vůle k pomoci zachraňovat duše, znásobím jejich počet tisíckrát. To vám slibuji. Vaše úsilí nebude marné. Každé utrpení, snášené s ochotou v mém jménu, které Mi nabídnete, bude použito k záchraně velké části lidstva.

Milujte svou rodinu, jako Já miluji vás. Milujte vaše bratry a sestry, jako by byli z vaší vlastní rodiny a Já vás obdařím mnoha milostmi.

Milujte vaše nepřátele a dokažte to tím, že se za ně budete modlit, a Já zachráním jejich duše.


Váš Ježíš


zpět