631. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2012 v 22:20.


NEPŘÁTELÉ ŽIDŮ VE VŠECH NÁRODECH SE SPOJÍ, ABY ROZDRTILI IZRAEL


Má vroucně milovaná dcero,

čas proroctví předpověděných ve Starém zákonu vztahujících se k osudu židů, se brzy stane očividný.

Můj vyvolený národ bude trpět

Židé, kteří odmítli smlouvu s Bohem ustanovenou Mojžíšem, budou trpět, jako trpěli po staletí. Jejich moc nad zemí jejich předků jim bude odňata a jediné řešení bude podpis smlouvy, jíž se stanou otroky antikrista. Můj vyvolený národ bude trpět stejně jako Já a dostane se jim jen málo soucitu.

Se židy bude zacházeno hůř, než tomu bylo během genocidy za druhé světové války.

Soužení, jak bylo předpověděno, bude v Izraeli jasně viditelné.

Kvůli Izraeli se válečné konflikty vystupňují ve chvíli, kdy se stane obtížné určit, kdo je skutečný nepřítel.

Mírová smlouva bude podepsána brzy potom a mírotvorce vystoupí na jeviště světa.

Evropská unie potlačí všechny stopy Boha
Šelma s deseti rohy, kterou je Evropská unie, potlačí všechny stopy Boha.

Nyní je čas připravit se na jejich krutost, která bude neslýchaná, až dojde k zákazu křesťanství.

Jak budou pyšní, když ten malý, schovaný mezi nimi, povstane a bude se vychloubat svou mocí. Budou tleskat ustanovenému vůdci nové církve a jeho moc se rozšíří do celého světa.

Bude se to vyvíjet rychle a vy, moji posvěcení služebníci, kteří nepřijímáte pravdu tohoto proroctví, musíte vědět následující:

Pokud se přizpůsobíte novým zákonům Říma, městu, kterého se zmocní lhář a služebník antikrista, stanete se zajatci nového režimu. Až uvidíte, jak je svátost nejsvětější eucharistie upravována a změněna k nepoznání, pak vězte, že to bude vaše příležitost odvrátit se od tohoto zkaženého režimu.

Má církev je neomylná. Zůstane neomylná. Avšak když ostatní uvnitř mé církve se vzepřou mému učení a pozmění nejsvětější svátost, budou z mé církve vyvrženi. Nový režim, jenž nepochází z Boha, bude omylný, neboť nebude reprezentovat Pravdu. Křesťané se mohou držet pouze mého učení.

Budete-li následovat umělé náboženství, nebudete moci sami sebe nazývat křesťany. Každý, kdo říká, že má církev je neomylná, má pravdu.

Každý, kdo prohlašuje, že patří k nové církvi, kde moje učení bylo změněno a mé svátosti zakázány, bude žít ve lži.

Bude to velmi těžký čas pro mé posvěcené služebníky, neboť se musí řídit zákony ustanovenými mou církví. Říkám vám nyní, že v tom musíte pokračovat. Jakmile však mé svátosti budou znesvěceny, následujte jen moji pravou církev. Potom už pouze služebníci, kteří následují Pravdu, mohou tvrdit, že vedou můj lid podle pokynů ustanovených Mnou během mého pobytu na zemi.

Vzestup pohanství
Vzestup pohanství se rozšíří po celé zemi a bude vzbuzovat falešný pocit míru. Potom uvidíte vzrůst nekritického obdivu k celebritám a fanatickou zanícenost spiritualitě hnutí New Age a satanskému kultu, maskovaného jako moderní psychologická terapie. Tehdy bude zbožňování sebe sama nejdůležitějším rysem hodným následování.

Sexuální nemorálnost bude narůstat v míře, v jaké bude zesilovat bitva u Armagedonu
Potraty a vražda budou tak běžné, že mnozí se stanou neteční k jakémukoliv pocitu soucitu k těm, kteří jsou zranitelní.

V této době bude moje armáda neochvějně pokračovat ve své misi za záchranu duší. Nic ji nemůže zastavit a každá hodina jejích modliteb zmírní mnoho utrpení ve světě.

Židům říkám toto: Trpěli jste, protože jste selhali a neposlouchali Boží Slovo od proroků. Brzy však konečně přijmete Pravdu Mesiáše. Potom se také vy připojíte k mé armádě, v pochodu k vítězství nad antikristem.

Budete trpět právě tak jako Já, jak bylo předpověděno. Davidův dům bude mít svůj den vítězství v den, kdy pozvednu Nový Jeruzalém z popela. Až vyvstane mé nové království, král pohanského světa a jeho služebníci budou obráceni v prach.

Můj slib, že přijdu a dovedu vás do království mého Otce, je blízko naplnění. Dávám vám moji lásku a mou věrnost jako váš zaslíbený Mesiáš, slíbený vám už tak dávno.

To je vaše dědictví. Když jsem byl ukřižován, neodmítli jste Mne, vašeho Ježíše. Odmítli jste Boha.

Já jsem Bůh. Já jsem cesta, po které vstoupíte do Nového ráje. Přijměte moji ruku, neboť vás miluji a odpouštím vám. Vy jste můj lid a Já přicházím pro vás.


Váš Ježíš


zpět