628. Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2012 v 19:40.


BEZ OHLEDU NA TO, JAK JE VÁŠ POZEMSKÝ MAJETEK PRO VÁS DŮLEŽITÝ, NEMÁ ŽÁDNOU HODNOTU


Má vroucně milovaná dcero,

během změn, které velmi brzy ve světě propuknou, nesmíte nikdy zapomínat, že to byl Bůh, kdo stvořil tento svět a že On sám svou rukou a mocí přivede svět ke konci způsobem, který znáte.

Žádná vláda, žádný vůdce, nebo člověk nemůže ovládat život nebo smrt lidí, neboť jen Bůh může rozhodnout, kdy může duše opustit tělo.

Bez ohledu na to, jak je váš pozemský majetek pro vás důležitý – nemá žádnou hodnotu. Přesto mnoho lidí stráví většinu svého života honbou za snem o slávě, majetku a hromadění hmotných věcí, které jim mohou být kdykoliv odňaty.

Proto takové duše, se kterými mám hluboký soucit, trpí ztrátou majetku. Dopustím, aby byly zbaveny všeho, abych je tak mohl očistit.

Mnozí lidé na světě ztratili mnoho kvůli korupci a chamtivosti organizací. I přesto, že potřebují mít co jíst a kde bydlet, dovoluji toto utrpení.

Neboť teprve potom se tito postižení obrátí ke Mně o pomoc. Je to způsob očisty, takže člověk potom může přede mne předstoupit v pokoře, vlastnosti nezbytné pro vstup do mého království.

Nebojte se, když se ocitnete v takové situaci. Bude to jen na chvíli a je to výsledek vašeho vlastního jednání. Časem bude všechno dobré. Bude to doba k úvaze o vaší budoucnosti a o místě, které mám pro vás připraveno v mém Novém ráji.

Právo jít se Mnou si musíte zasloužit. Váš pobyt na zemi je dočasný. Mnoho duší, které vidí svět jako místo materiálních zázraků, musí pochopit, že jsou jen letmým odleskem hojných a nádherných darů, které čekají na všechny, kteří budou žít v nové nádherné éře.

Váš čas zde je proniknut utrpením, nespokojeností, nenávistí a beznadějí kvůli přítomnosti Satana.

Nemůžete ho vidět, ale on a jeho padlí andělé jsou všude a každý den podněcují, ponoukají a pokoušejí lidstvo.

Mnoho lidí nemůže přijmout skutečnost jejich existence, a to je velmi znepokojující. Přesto mnozí nepopřou, že mohou pociťovat nenávist, když jsou obětí hněvu jiné osoby. Nenávist může přicházet jen z jednoho zdroje. Není to něco, co existuje samo o sobě. Vylévá se z tlamy šelmy.

Duše zůstávající otevřené kvůli nepřijetí existence hříchu, se stávají snadným cílem Zlého. Budou vtaženy do pokušení, které jim předkládá, obvykle skrze hříchy těla. Tyto duše jsou snadnou kořistí a nevytrpí tolik jako ty, které mu odolají. Duše milující Mě, svého Ježíše, a které se řídí Mým učením s pokorným srdcem, jsou ty, na něž se Zlý zaměřuje nejvíce.

Jsou to duše, nad kterými Satan vítězí velmi obtížně. Jsou to tytéž duše, jejichž modlitby a utrpení pro Mne způsobují, že se Zlý svíjí a skučí v bolesti.

Pouze pro vytrvalost a odolnost vás, kteří Mě milujete, lze odolat jeho sevření, slábnoucí každou hodinou díky této misi.

Jste-li slovně napadeni z neznámého důvodu, nebo když jste pomlouváni v mém jménu, pak vězte, že vaše modlitby zachraňují duše.

Prosím, během těchto útoků mlčte, neboť když vašim útočníkům odpovíte, dodáte více síly Zlému.

Buďte silní, moji milovaní stoupenci, kvůli Mně. Podepřu vás a vaše utrpení brzy skončí.


Váš milovaný Ježíš


zpět