627. Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2012 v 20:08.


MOJI KNĚŽÍ, NESMÍTE MĚ URÁŽET TÍM, ŽE MĚ BUDETE PROHLAŠOVAT ZA LHÁŘE


Má vroucně milovaná dcero,

musím vám vysvětlit, že mnozí z vás, kteří tvrdě pracují na získávání stoupenců a šíření mého svatého Slova, budou napadáni jako nikdy dříve samozvanými znalci, kteří odmítají tato poselství jako bezvýznamná.

Jiní, kdo na vás také budou útočit, řeknou, že nejste oprávněni hlásat mé Slovo, nebo vydávat je za Pravdu.

Nakonec vám budou hrozit jistí posvěcení služebníci mé církve a budou požadovat, abyste přestali s touto činností, protože je vaše práce uráží.

Řeknou, že tato poselství nejsou od Boha.

Podezírají je, že pocházejí od zlých sil. Řeknou, že jsou v rozporu s učením mé církve. Říkám jim toto:

Která část mých poselství vám působí takový srdcebol? Proč nemluvíte pravdu, když kritizujete mé Slovo?

Proč se chvástáte znalostmi duchovních záležitostí, které, jak říkáte, převyšují moje znalosti?

Mluvíte ve jménu mého Těla na zemi, mé církve? Pokud ano, tak jsem vás k tomu svým vikářem nezmocnil.

Je vaše intenzivní kampaň, směřující k odmítnutí těchto poselství, založená na vašem vlastním úsudku a osobních názorech?

Vyhledáváte chyby a pak hrozíte vašemu stádu, že budou-li číst mé Slovo, budou uvedeni v omyl.

Říkáte, že mé svaté Slovo musí být odmítnuto, a pak říkáte mým následovníkům, že je jejich povinností udělat totéž.

Proč se bojíte Krále, jemuž jste zasvětili život?

Mě se obávat nemusíte, a přesto je vám mé Slovo nepříjemné.

Na světě je mnoho samozvaných, nepravých proroků, kteří potřebují mnoho modliteb. Ti však, kteří jsou praví, budou vaším cílem nejčastěji. Jsou to moji praví proroci, kteří vzbuzují nevoli kněží, kteří si stále ještě nejsou jisti cílem této mé svaté mise.

Buďte opatrní, pokud jde o toho, koho napadáte, šíříte zášť, nepravdy a vytváříte pomluvy, protože k tomu jsem vám nedal oprávnění ani Já, ani má církev. Moji kněží, nesmíte Mě urážet tím, že Mě budete prohlašovat za lháře.

V den, kdy vám bude odhalena Pravda, pocítíte velkou hanbu.

Musíte složit zbraně a vzdát se veškeré nenávisti a hněvu, které vás právě trápí. Pak se podívejte, co se vám přihodilo. Satan vás oklamal do té míry, že vaše ústní a psané útoky na toto dílo jdou už za hranici toho, co se od vás, jako kněze, očekává.

Proč se to stalo? Proto, aby se tato mise zdržela a lidé byli odvedeni od mých modliteb, seslaných z nebe k záchraně duší.

To, co děláte, je pokus zastavit Mě, vašeho Ježíše, v mém plánu na záchranu lidstva.

Je to velmi vážná urážka vůči Bohu.

Zde je modlitba modlitební kampaně (86), která vám pomůže odpovědět na mé volání a uvolní vás z muk pochybností:

Osvoboď mě od muk pochybností

"Přicházím před Tebe zmatený, nejistý a rozmrzelý, drahý Ježíši, protože jsem znepokojen Pravdou, kterou hlásáš v těchto poselstvích.

Odpusť mi, jestli jsem Ti ublížil.

Odpusť mi, že Tě neslyším.

Otevři mé oči a ukaž mi, co potřebuješ, abych pochopil.

Úpěnlivě Tě prosím, dej mi sílu Ducha Svatého, aby mi ukázal Pravdu.

Miluji Tě, drahý Ježíši, a prosím Tě, abys mě osvobodil od muk pochybností.

Pomoz mi, abych odpověděl na tvé volání.

Odpusť mi, jestli jsem Tě urazil a přiveď mě blíže k tvému srdci.

Veď mě ke tvému novému království a uděl mi přízeň, abych skrze mé vlastní utrpení a modlitby Ti mohl pomoci zachránit duše, tak drahé tvému Nejsvětějšímu Srdci. Amen."


Váš Ježíš


zpět