625. Poselství Ježíše ze dne 25. listopadu 2012 v 17:25.


NENASADÍ MI KORUNU ZE SMARAGDŮ, NEBO VZÁCNÝCH KAMENŮ


Má vroucně milovaná dcero,

Já jsem Kristus, Spasitel lidské rasy a brzy si vezmu svou korunu, abych konečně vládl nad zemí.

Avšak trnová koruna stále ještě zůstává nasazena na mé svaté hlavě, tak dlouho, dokud nepřijde Velký den, kdy se konečně posadím na trůn, který Mi slíbil můj Otec.

Já jsem jediný pravý Král, jediný pravý Bůh, přesto nosím trnovou korunu, tak krutě nasazenou rukama nevděčných lidí.

Nenasadí Mi korunu ze smaragdů, nebo vzácných kamenů. Dokonce ani dnes. Ne, místo toho Mě ještě stále zraňují krutým odmítnutím spásy, které jsem pro ně dosáhl, když Mě ukřižovali.

Čekal jsem a čekal, že lidstvo pozvedne své oči a otevře je, aby uvidělo Pravdu.

Přesto tak málo křesťanů následuje mé učení. Jsou oslabeni vnějšími tlaky a mlčí, když svět přijímá hřích jako nějaké dobro.

Má koruna byla připravena a Já přijdu ve slávě. Každý Mě uvidí, až sestoupím z nebe.

Tato událost se stane během několika hodin a bude třeba mužů silné víry, aby Mě s jásotem přivítali a radovali se.

Mnozí budou zahanbeni a vystrašení, až Mě uvidí. Dokonce i potom, když Mě poprosí o odpuštění, udělám to bez váhání, až do skutečně poslední vteřiny.

Dejte pozor na ty, kteří budou tvrdit, že jsou Já. To je velmi důležité, neboť Já přijdu v tomto jediném dnu.

Nebudu kráčet po zemi jako člověk, neboť to můj Otec nedovolil. Nenechejte se takovým mužem oklamat.

Má vláda je blízko a nechť vědí všichni, kdo nedovedli uznat Mě, moji existenci, nebo proroctví obsažená v Knize mého Otce, že ji nic nemůže zastavit.

Satan a ti, kdo ho následují, nemají nade Mnou žádnou moc. Jediná moc, na které záleží, je moc Boha, který miluje všechny své děti.

Připravujte se na mé nové království a radujte se. Těšte se na tento den, neboť to bude den, kdy navždy skončí všechno lidské utrpení.

Jenom ti, kteří následují mé učení, poznají můj Nový ráj.

Moji stoupenci musí utvořit modlitební kruh pro záchranu duší těch, kdo dokonce ani v poslední den ke Mně nepřijdou.

Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (litanie 2) za milost ochrany před plameny pekla pro ty, kdo nemají sílu si sami pomoci.


Váš Ježíš


zpět