624. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2012 v 11:28.


MOJI MILOVANÍ KNĚŽÍ A POSVĚCENÍ SLUŽEBNÍCI, NEMĚJTE STRACH Z MÉHO SLOVA


Má vroucně milovaná dcero,

pronásledování mých proroků a vizionářů nyní zesiluje, stejně jako roste odpor proti těmto poselstvím.

Říkám vám, zejména mým milovaným kněžím a posvěceným služebníkům – nemějte strach z mého Slova. Strach a nejistota, kterou pociťujete, nepocházejí ode Mne. Když však nepřicházejí ode Mne, pak se musíte ptát sami sebe, odkud přicházejí?

Mé svaté Slovo je stále popíráno.

Během doby, kdy jsem pobýval na zemi, tehdejší kněží, farizeové, dělali všechno, aby se mohli se Mnou přít. Při každé příležitosti se snažili chytit Mě za slovo kladením promyšlených otázek, abych protiřečil Slovu Božímu, ale neuspěli.

Mlčel jsem, když se pokoušeli Mě přimět, abych odpověděl na otázky, o kterých věděli, že nejsem ochotný na ně reagovat.

Vidíte, ačkoliv praktikovali své náboženství, účastnili se mnoha složitých ceremonií, oblečení do drahých oděvů, chyběla jim jedna věc. Neměli ani gram pokory, neboť si mylně mysleli, že kvůli své úloze posvěcených služebníků byli vyvýšeni nad své bratry.

Mluvili, kázali a vykládali na veřejných místech, podobně jako proroci, svaté Slovo mého Otce. Přesto však skutečně nepochopili zaslíbení mého Otce, ani lekce, které jim dal skrze proroky. Nebyli ochotni přijmout, že příchod zaslíbeného Mesiáše se uskuteční během jejich vlastního života.

Mysleli si, že tato událost se uskuteční v budoucnosti.

Cítili se zmatení mými odpověďmi, mým učením a jednoduchým životem, který jsem vedl. Přesto se cítili ke Mně přitahováni a stále přicházeli zpět, znovu a znovu, aby Mě napadali. Potom se cítili ohroženi mými znalostmi duchovních věcí, skutečností, kterou nemohli popřít.

Trápili Mě. Odpovídal jsem na jejich otázky podle svaté vůle mého Otce. Když na Mě v hněvu ukazovali prstem, zůstal jsem zticha.

Přes všechna jejich hlásání znalostí Božího Slova, upadli do pasti, nastražené podvodníkem. Věřili, že jejich znalosti jsou lepší než mé.

Stupňovitá hierarchie jejich církve, kterou vytvořili, se podobala královské monarchii. Panovník, kterého uctívali, nebyl Bůh, ale jejich vlastní král, jimi ustanovený. Horní stupeň byl jen málo ve styku se služebníky nižšího postavení, kteří spravovali jejich lid. A pokud jde o chudého, skromného člověka, pro něj měli jen málo času.

Jak uráželi mého Otce! Jak Mě trýznili! Na svých rukou měli krev mnoha lidí, přesto se stále starali, aby v očích veřejnosti vypadali čistě.

Kvůli svému vzdělání uvěřili, že jen oni mohli správně vykládat Písmo svaté. Mé Slovo považovali za rouhání.

To samé je i dnes. Tak málo mých posvěcených služebníků je připraveno na můj Druhý příchod. Jejich potvrzení jako svatých služebníků v mé církvi může vyvolat rozkol, který jsem nedovolil.

Tito v teologii vzdělaní muži s dlouholetými zkušenostmi neporozuměli mému učení, proroctví, nebo způsobu, jakým hovořím.

Vy, kdo zpochybňujete mé Slovo, nebo se snažíte vytvářet rozpory, srovnávajíce je s vaší vlastní špatnou znalostí Písma svatého, musíte teď přestat.

Ničemu jste se nenaučili? Nepřipustíte, že času je málo a že vás připravuji?

Nepřátel této mé svaté mise k vaší přípravě na můj Druhý příchod je mnoho.

Útoky jsou prudké. Každou chvíli, na každém rohu, na každém kroku, který udělám skrze tato poselství, čelím překážkám.

Když nepřijímáte můj slib, že přijdu znovu, pak si musíte sami sobě položit otázku: "Jaká je moje úloha ve jménu Boha? Je to jednoduché rozdávání nejsvětější svátosti?" Ne, to není jen tato úloha, ke které jste byli povoláni.

Když takto útočíte na má poselství, necháváte Mě plakat smutkem a zklamáním.

Nebyli jste snad varováni, abyste byli bdělí, neboť neznáte den ani hodinu mého návratu? Je čas, abyste probudili svého ducha, četli Slovo obsažené v Knize mého Otce a pak se modlili, abych vám požehnal darem rozlišování.

Vy, kteří Mě odmítáte, protože jste opatrní a obávající se, že to nejsem Já, váš Ježíš, kdo promlouvá, pak vám odpustím. Vím, jak je to těžké, ale časem pocítíte moji objímající lásku.

Vy, kteří Mi odmítáte naslouchat, jste vinni hříchem pýchy.

Vy, kteří veřejně odsuzujete mé Slovo, trháte je na kusy a prohlašujete, že má poselství přicházejí od Zlého, jste pro Mě ztracení. Jste tak vzdálení, přes vaši arogantní víru, že vaše knižní znalost duchovních věcí vás činí více oprávněnými mluvit v mém jménu, musíte vědět toto:

Přiveďte Mi prostou duši s čistým srdcem, která Mě miluje proto, kdo jsem, a připojí se ke Mně v ráji.

Přiveďte Mi duši plnou pýchy, která zplna hrdla křičí Slovo Boží, a Já ji zavrhnu.

Důvěřujte Mi s pokorným srdcem a Já vás zahrnu milostmi.

Milujte Mě bez podmínek a v tomto čase poznáte můj hlas. Jste šťastné duše. Přesto jsou duše, které se ode Mne vzdálily, po kterých toužím a prahnu nejvíce.

Ó, přijďte ke Mně, moji posvěcení služebníci. Dám vám Pravdu, protože chci, abyste obnovili vaši věrnost ke Mně. Neposlušnost k mému učení a neschopnost přiznat vaši slabost vráží mezi nás klín.

Vy, posvěcení služebníci, kteří se dopustili těžkých hříchů těla, musíte ke Mně přijít, abych vás podepřel. Vyznejte své hříchy a já obnovím vaše duše tak, že budete schopni pomáhat zachraňovat jiné duše, než znovu přijdu.

Musíte naslouchat. Máte-li opravdu pochybnosti, přijmu je. Pokusíte-li se však uškodit mým prorokům, budete za to trpět. Bude daleko lepší, když budete mlčet. Musíte ochotně naslouchat a pokořit se před mýma očima. Jen pak budete způsobilí zastupovat mé Tělo na zemi.


Váš Ježíš


zpět