623. Poselství Boha Otce ze dne 22. listopadu 2012 v 19:00.


NABÍZÍM VÁM NEJDOKONALEJŠÍ BUDOUCNOST


Má vroucně milovaná dcero,

světlo mé lásky dopadá dnes na zemi v naději, že dojme srdce mých dětí.

Vy, kdo Mě neznáte – a je vás mnoho, kdo se bojíte ke Mně přiblížit – měli byste vědět, že vás toužím vzít do království mého Syna.

Já jsem Bůh lásky a Bůh, jenž vám odkázal dar spásy.

Nesmíte odmítnout tento dar, neboť byl dán lidem, aby se mohli znovu sjednotit a těšit se z ráje, který jsem stvořil především pro ně.

Toto je čas dne Pána, a vy, mé děti, jste připravovány na tento Velký den.

Čas k mému božskému zásahu, kterým budete moci být zachráněni a vstoupíte do bran království mého Syna, nastane brzy.

Až se proroctví předpověděná v mé svaté Knize začnou uskutečňovat, přijmete konečně Pravdu.

Pravda, kterou jsem vám přislíbil, je vám nyní předávána.

Proč, můžete se ptát, potřebuji nyní opět svým dětem předávat Pravdu svého svatého Slova?

Je to proto, že tak málo z vás v dnešním světě věří v moji existenci. Už nedbáte mého Desatera přikázání.

Arogance nahradila pokoru mezi mými dětmi, včetně mnoha posvěcených služebníků, jejichž posláním je předávat Pravdu. Mnozí nedbají Pravdy mého Slova, a dokonce nikdy nebyli poučeni o smyslu své existence na zemi.

Díky mé lásce může být nyní tak mnoho duší spaseno, a proto jsem prostřednictvím mého milovaného Syna vám dal instrukce o tom, co je od vás očekáváno.

Přijměte Pravdu. Připomeňte svým blízkým moji velkou lásku k mým dětem.

Jako každý dobrý otec budu varovat mé děti před nebezpečím, kterému čelí.

Nikdy jim nedovolím, aby šly slepě do přediva klamu, které na lidstvo padlo jako rybářská síť na nic netušící hejno ryb.

Nedovolím pokračovat těm, kdo se snaží zabránit, aby mé svaté Slovo bylo slyšeno, nebo těm, kdo se pokoušejí škodit Slovu mého Syna. Nezklamu ani v mé povinnosti varovat mé děti před tresty, kterým budou čelit, budou-li Mě neustále urážet svým chováním k ostatním.

Já jsem váš Otec. Já jsem zodpovědný za opětovné shromáždění mých dětí a použiji vše, co je nutné, abych je uchránil od škod.

Satan a jeho horliví následovníci použijí každou taktiku, každý úskok, aby vám zabránili slyšet Pravdu.

Skutečně vám slibuji: Budete rychle vzati do mé náruče a pod ochranu velkého milosrdenství mého Syna.

Bitva o duše začala, i když to nemusí být zřejmé pro mnoho z vás.

Abyste se mohli těšit z mého Nového ráje na zemi, musíte přijmout moji ruku, když vám ji podávám. Nebojte se, neboť Já označím všechny, kteří uctívají Mě, svého Věčného Otce a mého drahého Syna, mou pečetí.

Dbejte mého volání. Buďte silní. Zacpěte si uši, abyste neuslyšeli šepoty šelmy, protože používá duše, které jsou poskvrněny hříchem pýchy, aby vás ode Mne odvedly.

Nabízím vám nejdokonalejší budoucnost. Nesmíte odmítnout tento ráj, neboť je vaším dědictvím. Kolik z vás by odmítlo dědictví velkého bohatství ve světě? Velmi málo. Neudělejte chybu tím, že se k tomuto daru obrátíte zády.

Každý, kdo se vás pokusí v tom zastavit, potřebuje vaše modlitby, neboť Já miluji všechny mé děti.

Já, váš Otec, se postarám, že můj velký plán, oznamující Druhý příchod mého Syna, nebude opožděn.

Přijďte ke Mně skrze mého Syna a nic vám nebude chybět. Miluji vás. Pláču kvůli mnohým z vás, kteří jsou příliš tvrdohlaví, než aby si uvědomili, že toto je vskutku volání z nebe, slíbené, aby vás připravilo na novou éru míru.Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět