622. Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2012 v 23:30.


JEDNA POLOVINA SE OD PRAVDY NEODCHÝLÍ. DRUHÁ POLOVINA JI PŘEKROUTÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

při každém tvrdém poselství, které dávám všem Božím dětem, si pokaždé připomeňte, že moje láska je vždy milosrdná.

Moje trpělivost snese všechno a zachráním všechny, kdo volají k mému milosrdenství, bez ohledu na závažnost jeho hříchů.

Jak toužím všechny vás vysvobodit z drápů mistra klamu, který každou svedenou duši stále pevněji svírá, až jsou mnohé proti jeho síle bezmocné.

Nepochybujte však o tom, že pokud jste svoji duši Satanovi dobrovolně zaprodali, nenechá vás svobodně odejít. Jenom Já vás mohu osvobodit.

Když se duše, které jsou pro Mne ztraceny kvůli svému hříšnému životu, pokouší své životy změnit, budou také muset se šelmou bojovat. Neboť je plná zášti a krutosti.

Pro mnohé, dokonce i pro ty, kdo jsou Mi, svému Ježíši, oddaní, se stane šelma čas od času trnem v boku. Nic ji neuspokojí, dokud nepodlehnete jejím svodům, které se liší od jednoho k druhému.

Protože úplně každý z vás je hříšník, a bude jím, dokud se od hříchu neočistí, přijměte hřích jako skutečnost, ale bojujte s ním.

Vy, kteří Mě znáte důvěrně – vy víte, že můžete vždy důvěřovat mému milosrdenství.

Vy víte o důležitosti každodenní komunikace se Mnou. Může být jednoduchá, jako když si se Mnou povídáte během pracovního dne. Je to také vhodný čas nabídnout Mi malé oběti.

Když vám někdo ublíží, nabídněte Mi tuto zkoušku, neboť díky tomu mohu zachránit duše.

Když jste rozrušení zápasy, kterým čelíte, a které nezvládáte, musíte Mi dovolit, abych vám vaše břímě odejmul.

Mnozí lidé těžce pracují dlouhé hodiny doma, nebo mimo domov. Vše, o co prosím, je, abyste se ve svých myšlenkách obrátili ke Mně, když potřebujete povzbuzení a pomoc, neboť Já vyslyším vaše modlitby.

Nikdy neudělejte tu chybu, že byste si mysleli, že můžete se Mnou rozmlouvat jenom v kostele, nebo před či po přijímání nejsvětější svátosti. Já jsem zde v každém okamžiku dne. Odpovím na každou vaši prosbu, pokud je v souladu s mojí svatou vůlí.

Moji milovaní stoupenci, vy všichni jste Boží děti. Sjednotím vás, národ s národem, abych mohl přinést mír a jednotu do chaosu, který přijde.

Dovolte Mi, abych vás přivedl do mé svaté rodiny, a budete posíleni.

Pak povstanete v rozmachu, obnoveni a s novým elánem, abyste vedli mou armádu, která ještě v mnoha zemích nebyla zformována.

Buďte věrní mým pokynům.

Prosím, všude rozšiřujte Pečeť živého Boha. Nesmí být prodávána. Musí být dostupná všem. Předávejte její kopie všem, kdo potřebují být ochraňováni.

Rozkol mezi věrnými následovníky, kteří přijímají Knihu mého Otce, Bibli svatou, a těmi, kteří chtějí změnit Pravdu, se prohlubuje.

Jedna polovina se neodchýlí od Pravdy.

Druhá polovina Pravdu překroutí.

Udělají to pro své vlastní osobní a politické zájmy, které však budou skryté za vybranou řečí.

Pravda bude brzy prohlášena za lež a vina bude kladena Bohu.

Neuctivě prohlásí, že zákony ustanovené mým svatým vikářem jsou staromódní a nehodí se už do moderní společnosti.

Každý jejich mazaný důvod bude v přímém rozporu s Božími zákony, což bude znamenat toto:

Tito lidé chtějí zavést zákony, které legalizují hřích. Oni Boha nemilují. Říkají, že ano, ale mnozí z nich, kteří podporují takové zákony, jsou ateisté, a neodhalují svoje pravé přesvědčení.

Mnohé z jejich plánů obsahují zákaz křesťanských zákonů.

Na jedné straně tolerují zákony, které dovolují ženám potraty dětí, kvůli životnímu stylu, jejž si vybraly. Používají argumenty svobodné volby, ale tato volba se vztahuje na potřeby matky a ne na potřebu dítěte.

Mnoho žen se bude trápit potom, co takto zničí život dítěte. Mnohé pocítí ztrátu, protože ve svých srdcích budou vědět, že život, který zničily, byl stvořen Bohem.

Každý důvod pro zavedení zákonů o potratech bude formulován silným a přesvědčujícím způsobem. Každá lest bude použita ke shromáždění podpory, vedoucí k zavedení potratů pro všechny.

Kvůli tomuto hříchu rozvrátím jejich země.

Hřích potratů působí mému Otci velkou bolest a nedovolí, aby tento stav pokračoval.

Národy, které se neustále pokoušejí umožnit potraty stále více ženám a prohlašují je za dobrou věc, budou odstraněny a podstoupí trest, ze kterého se už nevzpamatují.

Budou vinny hříchem vraždy a budou jednou z prvních skupin, které budou trpět během Varování.

Bůh vám nedovolí dotýkat se životů, které stvořil.

Proto vám bude jeho trest vyměřen v podobě zemětřesení a mnohé národy budou stíhány trest za trestem až do dne Pána.

Kvůli potratům a vraždám, těmto dvěma hříchům, uvrhne můj Otec na svět přísný trest.

Hřích, moji stoupenci, je něco jako skvrna, která každodenně kazí vaše duše. Když jste ale ve stavu milosti, hřích se zmenšuje. Čím více se zúčastníte svátostí smíření a přijímání, tím více milostí obdržíte.

Vám, kteří se denně účastníte mše, jsou dány velmi mimořádné milosti. Neboť vy, moji oddaní následovníci, projdete branami mého ráje rychle.

Nyní jděte a zkuste se Mnou strávit trochu více času. Povídejte si se Mnou. Mám rád nenucený rozhovor, který Mě k vám přivádí blíže. Toužím po vás. Toužím po důvěrnosti, abych vás mohl přivést blíže k sobě.

Můžete si se Mnou vytvořit nádherný vztah prostě tím, že se nejdříve stanete mým přítelem. Pak naše láska poroste až do chvíle, kdy vaše srdce bude překypovat láskou ke Mně a moje láskou k vám.

Není to komplikované. Začít nový, svěží začátek k přípravě na mé království – začněte hned. Volejte Mě.

Jestli Mě milujete, budete Mi brzy důvěřovat, a to vás povede k očistě vaší duše. Budete šťastnější, v pokoji a nic z vnějšího světa nebude mít význam, kromě bolesti hříchu, kterou budete zakoušet.

Jsem zde. Čekám na vás. Přeji si, aby lidstvo bylo schopné Mě náležitě poznat.

Miluji vás.


Váš Ježíš


zpět