618. Poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2012 v 19:00.


MÁM POSELSTVÍ, KTERÉ MUSÍM SDĚLIT AMERICKÉMU LIDU


Má vroucně milovaná dcero,

mám poselství, které musím sdělit americkému lidu.

Moji drazí, milovaní následovníci, nyní musíte dát pozor na mé svaté Slovo a naslouchat.

Čelíte velkému pronásledování kvůli hříchům vašich krajanů a těch, kdo rozhodli o vašich zákonech o potratech. Tento největší hřích, kterým jste vinni milionkrát znovu a znovu, zranil mé srdce, jako by je probodal meč.

Vaše hříchy nemorálnosti a vaše láska k materiálnímu bohatství Mě hluboce uráží. Vaše věrnost ke Mně není taková, jaká je od vás očekávána. Vy, kdo jste odpadli od Pravdy, musíte ke Mně volat, abych vám pomohl otevřít oči.

Miluji všechny Boží děti ve Spojených státech amerických, ale obávám se, že hřích byl tak široce zaklíněn, že mnozí z vás padnou do propasti zoufalství, pokud nepřijmou Boží existenci.

Je důležité, abyste se usilovně modlili, protože Satanova moc pronikla do mnoha vašich zákonů. Mnohé jiné zákony, které ještě budou zavedeny ateisty mezi vámi, budou ohavností v očích mého Otce.

Jak pláču nad podvodem, jakým je představujete. Moji ubozí posvěcení služebníci mezi vámi budou rozdrceni jako hmyz nohama vůdců, kteří popírají Mě, vašeho Ježíše.

Toto je čas, kdy modlitba musí být vaším každodenním cílem, aby váš národ byl zachráněn a začleněn do mých dvanácti národů v Novém ráji.

Zde je modlitba modlitební kampaně (85):

Za záchranu Spojených států amerických z rukou mistra klamu.

"Ó, drahý Ježíši, pokryj náš národ tvou nejvzácnější ochranou. Odpusť nám naše hříchy proti Božím přikázáním. Pomoz lidem v Americe navrátit se k Bohu. Otevři jejich mysl k pravdivé cestě Pána.

Otevři jejich zatvrzelá srdce, aby mohli přijmout tvou ruku milosrdenství. Pomoz tomuto národu vzepřít se rouhání, které na nás bude doléhat, abychom popřeli Tvou přítomnost.

Úpěnlivě Tě prosíme, Ježíši, zachraň nás, uchraň nás od vší škody a přijmi náš lid do svého Nejsvětějšího Srdce. Amen."

Jdi, můj lide, a nikdy se neboj veřejně ukázat svou lásku ke Mně. Jinak zapřete své křesťanství.


Váš Ježíš


zpět