617. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2012 v 20:30.


MNOŽSTVÍ UDÁLOSTÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K CÍRKVÍM, KTERÉ MĚ VE SVĚTĚ UCTÍVAJÍ, ZAČNE VYCHÁZET NA POVRCH


Má drahá mystická choti,

tvé zkoušky ti daly novou sílu a nadšení, kterého je třeba, aby ses dotkla srdcí mnoha lidí.

To je jeden ze způsobů, jakým se dotknu duší těch, kteří potřebují mé milosti. Učiním to skrze tvou práci pro Mne, aby se obrácení mohla rychle šířit.

Během této doby řada událostí vztahujících se k církvím, které Mě ve světě uctívají, začne vycházet na povrch. Rozkol v mé katolické církvi bude brzy zveřejněn. Stane se to za nadšeného potlesku těch, kteří oddělili Pravdu mého učení od přikázání, ustanovených mým Otcem.

Plánování a koordinace tohoto velkého projektu zabere nějaký čas, ale brzy bude rozkol oznámen světovým médiím.

Mnozí budou zplna hrdla vykřikovat lži, nejen proti zákonům daných mým učením. Co ve skutečnosti chtějí, je vytvořit nového boha. Nová loutka mé církve bude propagována jako nejvyšší vzor volby politických vůdců.

Budou chtít, abyste věřili, že Slovo starých časů je klamné. Pak vám řeknou, abyste mu nevěřili. Změní zvyklosti jak žít mé učení a způsob mého uctívání.

Potlačí mé zákony a budou vyznávat zákony vytvořené jimi samými.

Změní své slavnostní sliby, aby ospravedlnili svou účast na stavbě nového chrámu – nového chrámu, zasvěcenému vládě falešného proroka. Pak již nebudou mými služebníky, neboť přenesou svou oddanost a úctu na falešného proroka.

Potom budou zbožňovat falešného boha, zcela novým pojetím, které umožní odstranění určitých Božích zákonů a nahrazení nemravností v mých očích.

Toto je mé varování kněžím, kteří se oddělí od katolické církve:

Když úplně přestanete věřit ve Mne, vaše mysl bude náchylná věřit ve lži. Uvěříte-li falešným vládcům, upadnete do hrozného hříchu. Budete uctívat šelmu, která zneuctí moji církev naražením trnové koruny na hlavu mé církve, na hlavu mého pravého svatého vikáře, papeže Benedikta.

Budete strašlivě trpět, když budete sloužit šelmě, neboť připravíte Boha o jeho děti. Vraťte se ke svým skutečným kořenům. Nedopusťte zneuctění mé církve hříchy plánovanými lidmi, kteří chtějí zničit křesťanství a ostatní náboženství, která uctívají mého Otce.

Vy, moji posvěcení služebníci, když se neřídíte svého vysvěcení na kněze, odtrhnete svá srdce ode Mne, zatímco tito podvodníci ukradnou vaše duše.

Největší hřích, který se chystáte spáchat, je uctívání falešného boha. Oblečen v drahokamy bude okouzlující, mazaný a zdánlivě dobře znalý učení Knihy mého Otce. Podlehnete jeho kouzlu. Překroutí mé učení tak, že se stane rouhačstvím.

Toto náboženství, alternativa k Boží Pravdě, je bezcenné. Přesto bude navenek šarmantní, milující a úžasné, a oděno novým zlatem a drahými kameny, bude představovat nové celosvětové náboženství na všech oltářích.

Věrným kněžím pravím toto: Požehnám vám milostmi, abyste rozuměli věčné Pravdě.

Takové modly, předkládané vám jako Pravda, nejsou nic než prach. Jsou vyřezány ze dřeva. Nejsou nic. Nemají žádný význam. Nedají žádné milosti. Bůh, jediný pravý Bůh, nebude jednoduše přítomen v jejich chrámech. Pouze živý Bůh může být přítomen v mých chrámech.

Až Bůh Otec spatří tuto poslední urážku, zapudí ty, kteří zavádějí tyto pohanské obřady. Pak bude požadovat vysvětlení od těch, kteří způsobili rozkol v jeho svaté církvi na zemi – od stejných služebníků, kteří s pohrdáním bezstarostně zavrhli Slovo Boha.

Až se ocitnou přede Mnou tváří v tvář, během Varování, poznají, jak urazili mého Otce. Nikdo, ani posvěcený služebník, nemá moc, protože je jenom jeden Pán. Jen jeden Bůh. Oni zavádějí boha, vytvořeného rukou člověka. On neexistuje, a přesto Mi kradou mé stádo. Dostane se jim všech milostí a velké trpělivosti. Nebudou-li se kát, budou zničeni.

Každý z vás zaplatí za každou duši, která byla vámi pro Mne ztracena.


Váš Ježíš


zpět