614. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2012 v 18:00, část prvá.


SLAVNOSTNĚ VÁM SLIBUJI, ŽE PŘECHOD BUDE OKAMŽITÝ


Má vroucně milovaná dcero

je vždy důležité si připomínat, že když trpíte, není to jenom vaše bolest, kterou pociťujete. Je to také moje bolest, kterou snášíte. Bolest, o níž mluvím, není ta, kterou jsem snášel během svého ukřižování, ale ta, které čelím dnes, když se dívám na lidstvo a cítím jeho bolest.

Lidé ve světě trpí kvůli temnotě své duše. Dokonce i ti, kdo žijí jednoduše a snaží se následovat moje učení, také trpí. Cítí se bídně, když bojují, aby milovali druhé. Trpí také kvůli pochybnostem, které zakoušejí ve své víře.

Tak mnoho jich nechápe smysl věčného života, nebo skutečnost, že život nekončí smrtí na této zemi. To je důvod, proč se mnozí nepřipravují na další život.

Hodně lidí se v minulosti náležitě nepřipravilo a nyní jsou buď v pekle, nebo v očistci.

Této generaci je dán dar, z něhož se nemohla těšit žádná jiná generace. Mnozí jednoduše přejdou z tohoto života okamžitě, bez toho, že by museli zakusit smrt, jak ji znáte.

Můj Druhý příchod sebou přinese tento mimořádný dar. A tak nemějte strach. Radujte se, neboť Já přicházím, abych vám přinesl šťastnou budoucnost.

Uvažujte o tom takto – i když budete prožívat nějaké obtíže a budete muset být svědky znevažování mé existence, nebude to trvat dlouho.

Chápu obavy mnohých z vás, ale slibuji vám slavnostně, že přechod bude rychlý. Potom, co uvidíte Nový Jeruzalém, jak se snáší na novou zemi, Nový ráj, budete uneseni v extázi.

Žádná slova nemohou popsat krásu tohoto Stvoření. Mé srdce překypuje láskou, když pomyslím na to, jak vy a vaši milovaní budete udiveni. K tomu dojde, až se vám stane tajemství poslední smlouvy zcela jasným.

Pravdivost mého zaslíbení, že přijdu znovu, bude nakonec pochopena.

Svět se stane jedinou svatou rodinou a bude žít v souladu a v jednotě s Boží vůlí mého Otce.

Bude to čas znovusjednocení, protože se uskuteční první vzkříšení z mrtvých. Ti, kdo byli již na této zemi očištěni, se připojí k těm, kteří již prošli očistou v očistci, aby žili v Novém ráji.

Mnohé se změní, ale ti, kdo Mě následují a připojí se ke Mně v mé nové éře pokoje, ve které budu panovat prostřednictvím mého duchovního vedení, najdou mír v duši.

Utrpení, zakoušené na této zemi pod vládou Satana, už konečně nebude existovat.

Každá bolest, každé utrpení, každá modlitba, každé úsilí, které jste snášeli, abyste shromáždili duše, které zůstávají pozadu, klopýtají a bojují celou cestu, bude stát za to.

Nový ráj je připraven. Vše, co musíte udělat, je připravit vaše duše a kráčet směrem k branám. Těm, kteří se vykoupí v mých očích, budou dány klíče k otevření bran.

Vytrvejte během tohoto přicházejícího soužení, neboť je to něco, co se musí stát, protože tak to bylo předpověděno v Knize mého Otce.

Vaše modlitby z toho hodně zmírní a můj Otec zasáhne na každém možném stupni, aby zabránil skrze zlé skutky způsobit škodu jeho drahým dětem.


Váš Ježíš


zpět