611. Poselství Ježíše ze dne 8. listopadu 2012 v 15:50.


POTŘEBUJI VAŠI POMOC. PRÁVĚ TAK, JAKO JSEM POTŘEBOVAL POMOC MÝCH APOŠTOLŮ A STOUPENCŮ, KDYŽ JSEM CHODIL PO ZEMI.


Má milovaná dcero,

moji stoupenci, posvěcení služebníci a členové duchovenstva se nyní shromažďují po celém světě v reakci na toto volání z nebe.

Já, jejich milovaný Ježíš Kristus, jsem v jejich srdcích přítomen svými mimořádnými milostmi. Oni poznávají toto Boží volání, neboť Duch Svatý je obdařil poznáním, že jsem to skutečně Já, Ježíš Kristus, Syn člověka, kdo k nim promlouvá.

Vy, moje milované a drahé společenství, jste v tomto čase spojeni s mým Nejsvětějším Srdcem. Vedu vás, abyste mohli předávat Pravdu ztraceným duším, které potřebují mé velké milosrdenství. Toto je můj dar pro vás. Dotknu se vašich srdcí tak, že budete ihned vědět, že jde o Boží vnuknutí. Nevíte snad, jak velice vás miluji? A nakolik jste ochraňováni mocí vašeho Božského Spasitele, který slíbil spasit svět?

Můj Druhý příchod je blízko a Já toužím zachránit všechny hříšníky, bez ohledu na to, jak ztemnělé jsou jejich duše.

Pamatujte, že vaším závazkem bude dovolit Mi vést vás tak, aby takové ubohé duše mohly být uvolněny ze sevření Zlého.

Neváhejte odpovědět na mé volání, vězte ale, že musíte být opatrní na to, jak to uděláte. Potřebuji vybudovat moji armádu tak, abyste se mohli setkávat v soukromí, spojit se jako jeden a předkládat Mi vaše modlitby. Musíte jednat rychle, a když se budete modlit mé modlitby modlitební kampaně, tyto duše k vám budou přitahovány.

Potřebuji vaši pomoc. Právě tak, jako jsem potřeboval mé apoštoly a stoupence, když jsem chodil po zemi. Pojďte. Nebojte se.

Nenaslouchejte těm, kteří vás napadají, kteří si vás budou dobírat, nebo špinit mé svaté Slovo. Přišel čas, abyste Mi sloužili.

Povstaňte s odvahou a následujte Mě. Naplním vaše srdce láskou a radostí. Brzy už nebudete mít žádné pochybnosti o tom, kdo to od vás žádá. Děkuji vám, že jste odpověděli na Mé volání. Žehnám vám a vedu vás neustále.


Váš Ježíš


zpět