608. Poselství Ježíše ze dne 5. listopadu 2012 v 18:50.


ZEMĚ BUDE STÉNAT V BOLESTECH, ZATÍMCO ANTIKRIST PŘIPRAVUJE SVŮJ PŘÍCHOD


Má vroucně milovaná dcero,

svět se nyní musí připravit na velké změny, k nimž jsem dal souhlas, aby lidstvo připravily na můj Druhý příchod.

Mnoho práce již bylo uděláno mými milovanými následovníky, aby došlo k záchraně miliónů duší pomocí modliteb, které jsem vám dal.

Moji milovaní následovníci, vaše věrnost ke Mně, vašemu Ježíši, způsobila, že jste Mi odevzdali duše, které jsou nyní v bezpečí. Jinak by se ocitly v pekle.

Vaše modlitby jsou tak mocné, že časem, až další milióny přijmou má poselství lásky a naděje, budou zachráněny miliardy duší.

Moje práce skrze vás, moji stoupenci, zachraňuje každý den tisíce a tisíce duší. Z tohoto důvodu nesmíte nikdy dovolit pochybnostem, které na vás, přirozeně, čas od času zaútočí, aby vám zabránily se modlit.

Nyní musíte naslouchat:

Mnohé se nyní přihodí. Bouře budou přibývat po celém světě a země bude sténat v bolestech, zatímco antikrist připravuje svůj příchod. Nebude trvat dlouho, než se sám představí.

Soustřeďuj se, má dcero, na šíření mého Slova, i když můžeš čelit mnoha překážkám. Nechť jsou má poselství bez prodlení dávána každému.

Nebude záležet na počtu lidí, kteří dostanou Knihu Pravdy, nebo má poselství, ale na počtu lidí, kteří se modlí modlitby modlitební kampaně.

Modlitby oslabí antikristovu moc.

Tresty seslané na zemi mým Otcem zahubí vůdce a skupiny, které se opováží ublížit mým dětem.

Boží moc pokryje ty, kteří Ho milují.

Boží moc ochrání ty, kteří se obrátí.

Bůh, můj Věčný Otec, bude stále vylévat své milosti, dokud jeho moc nepokryje a neochrání všechny jeho děti na zemi.

Jděte v pokoji, naději a lásce. Důvěřujte Mi a všechno bude dobré.


Váš Ježíš


zpět