606. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2012 v 19:00.


BRZY UŽ HŘÍCH NEBUDE. METLA HŘÍCHU BUDE VĚCÍ MINULOSTI.


Má vroucně milovaná dcero,

když duše ode Mne odpadnou a když podlehnou hříchu, nikdy se Mě nesmí obávat.

Jakmile zhřešíte, moji milovaní následovníci, musíte se okamžitě obrátit ke Mně.

Nikdy nebuďte zahanbení, nebo v rozpacích, přiběhnout ke Mně potom, co se dopustíte hříchu. Je to jediný způsob, jakým můžete získat sílu znovu kráčet se Mnou.

Pokud se ke Mně neobrátíte a místo toho se Mi budete vyhýbat, budete ochabovat stále více a sami sebe tak vystavíte pokušením, která vám bude každý den předkládat Zlý.

Hřích je něco, s čím se rodí každé dítě. Dědičný hřích musí být odstraněn svátostí křtu. Přesto i tak budou duše dále pokoušeny, dokud lidstvo bude pod vládou Satana.

Osvobodit se od hříchu je jednoduché. Především poznáte v srdci, že jste se dopustili hříchu. Mnozí lidé v dnešním světě hřích znevažují jako bezvýznamný. Přesto, pokud by otevřeně přiznali, jak se cítí potom, co zhřešili, shledali byste, že jejich niterný pokoj byl rozerván.

Hřích je vnímán většinou duší, dokud se nestanou tak ztemnělými, že už jen hříchem uspokojují svoji žádostivost. Proto musíte vyhledat Boží odpuštění pokaždé, když zhřešíte. Když to neuděláte, hřích ve vás bude narůstat a bude pro vás stále těžší odolávat pokušení.

Když pocítíte výčitky svědomí, volejte Mě, vašeho milovaného Ježíše, abych vám pomohl.

Každý hřích může být odpuštěn, kromě hříchu rouhání proti Duchu Svatému. Volejte Mě vždy na pomoc, bez ohledu na pocity studu za spáchané hříchy.

Mé srdce vychází vstříc všem Božím dětem. Vy jste jeho vzácná stvoření a On vás miluje všechny, navzdory vašim hříchům. Bojujte s hříchem tím, že vyhledáte vykoupení pokaždé, když zhřešíte.

Brzy už hřích nebude. Trýzeň hříchu bude věcí minulosti.


Váš Ježíš


zpět