601. Poselství Boha Otce ze dne 28. října 2012 v 18:00.


TRESTÁM ZLÉ, ABYCH ZACHRÁNIL NEVINNÉ DUŠE NAKAŽENÉ LHÁŘI


Má nejdražší dcero,

jenom málo mých dětí chápe Boží vědění, ale i tak jen do té míry, do jaké jim dovolím je znát.

Pro mnohé je těžké porozumět mému svatému Slovu, a přesto je velmi jednoduché.

Já miluji své děti, ale byly Mi uchváceny, když Adam a Eva se vzdali svého práva na mé Boží království. Pokoušeni žárlivým hadem – jemuž byla dána každá pocta a přízeň – mé děti se obrátily zády k nádhernému království na zemi.

Odvrátily se od věčného života a kvůli tomu všechny jejich děti, generace za generací, trpěly.

Můj Syn byl pak poslán, aby zachránil mé děti z věčného pekla tím, že je osvobodil od hříchu. Nyní přijde, aby vrátil na zem původní ráj, jaký byl tehdy zamýšlen.

Má dcero, nyní jsou prováděny přípravy, aby mohla začít bitva o duše.

Řekni mým dětem, že jim uděluji neobyčejné milosti.

Tyto milosti jim poskytnou mimořádnou moc, budou-li se modlit za zmírnění trestů. Svými modlitbami a prosbami mohou mé děti nejen zachránit duše pohanů, kteří Mě urážejí, ale mohou zadržet mou ruku, která dopadne, aby zastavila ty, kdo mluví ve jménu šelmy.

Já trestám mé děti se ztrápeným srdcem. Dělám to nejen, abych potrestal ty, kdo působí strašné zlo, ale abych je zastavil v krádeži duší skrze jejich lži.

Trestám zlé, abych zachránil nevinné duše nakažené lháři.

Mé děti musí být silné v zájmu všech.

Zbraní, která šelmu zahubí, bude modlitba. Nákaza nebude zastavena válkou, mocí těch, kteří byli zvoleni do vysokých pozic, nebo těch, kdo vedou mé církve na zemi. Bude to skrze víru těch, kdo jsou věrní Mně, Bohu Nejvyššímu, a těch, kdo přijímají mého Syna, Ježíše Krista, že svět bude zachráněn.

Vy, mé věrné děti, budete klíčem ke spáse všech mých dětí. Vaše modlitby budou slyšeny. Vaše prosby za záchranu hříšníků budou vyslyšeny.

Miluji vás. Děkuji vám za lásku, kterou máte k mému Synu, a žehnám vám.


Váš milující Otec
Bůh Nejvyšší


zpět