599. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2012 v 18:00.


TI, KDO TUPÍ MÉ SLOVO, DÁVANÉ TOBĚ, MÁ DCERO, MĚ V MUČIVÉ BOLESTI ŘEŽOU AŽ NA KOST


Má milovaná dcero,

věz, že mé království na zemi se brzy stane skutečností.

Tak dlouho slibované mým milovaným Věčným Otcem, nové království, Nový ráj, je největším darem.

Klíč k pochopení mého nového království spočívá v tajemství mého utrpení v zahradě Getsemanské. Když jsem padl na tvář před mým Otcem a plakal žalem, bylo to kvůli ztrátě duší v budoucnosti, které budou hořet v ohních pekla i přes mou oběť na kříži.

Mé ponížení rukou Pontia Piláta nebylo pro Mne bolestné kvůli veřejnému posměchu, ale kvůli tomu, že jsem věděl, že ty samé duše budou pro Mne ztraceny. A tak jsem plakal slzami zármutku, když jsem je pozoroval, oklamané Satanem, onou zlou silou, kterou nemohly vidět, ale která zamořila každé vlákno jejich bytosti.

Když Mě vidíš utrápeného, má dcero, má to dobrý důvod. Pro duše, které se opovržlivě vyjadřují o těchto poselstvích, také pláču. Ony nejsou v plném stavu bytostné jednoty se Mnou. Kvůli svému hříchu pýchy, arogance, nedostatku vědění a pokory, urážejí mé Slovo.

Pak se snaží zabránit srdcím těch, které chci dosáhnout, přijmout mé svaté Slovo.

Pláču i pro ně, neboť neznají vážné následky svých činů, když zrazují mé pravé Slovo, jak je v tomto čase předkládáno každému Božímu dítěti.

Tak mnoho duší, připravených o mé Slovo kvůli činům těch, kdo říkají, že ve světě reprezentují Mě, bude ztraceno.

Právě tak, jak jsem trpěl strašná muka tváří v tvář posměškům těch, kdo stáli u zlatého trůnu Pontia Piláta, tak trpím dnes. Bolest, kterou trpím skrze tebe, má dcero, není dnes jiná, než byla tehdy.

Ti, kdo tupí mé Slovo, dávané tobě, má dcero, Mě v mučivé bolesti řežou až na kost.

Zatloukli poslední hřeby do mé trpící duše, když se pokouším ještě jednou zachránit lidskou rasu před zničením.

Modlete se, aby můj Otec ve svém milosrdenství byl shovívavý k takovým duším, které rukou podvodníka usilují učinit Boží Slovo bezmocné.

Mé děti, mějte se na pozoru před těmi, kdo úporně popírají mé Slovo v těchto poselstvích. Musíte se modlit za jejich duše.


Váš Ježíš


zpět