595. Poselství Ježíše ze dne 24. října 2012 v 21:11.


NEODMÍTEJTE NIKDY SOUKROMÁ ZJEVENÍ BEZ TOHO, ŽE BYSTE MĚLI NÁLEŽITOU KVALIFIKACI, NEBO PATŘIČNOU POKORU


Má vroucně milovaná dcero,

je důležité, abys nenaslouchala těm, kdo napadají mé svaté Slovo.

Zacpi si uši při pokusech odmítat má nejsvětější poselství, které budou nyní učiněny zejména těmi, kdo tvrdí, že jsou katolickými teology.

Jak jsem ti řekl, největší útoky přijdou od těch v katolické církvi, kteří prohlašují, že Mě znají, ale nerozumějí Knize Zjevení, ani tajemstvím v ní obsažené.

Nemohou je znát, neboť Já, Beránek Boží, jsem je jim všechna neodhalil.

Jak Mě znechucují. Jak Mě zraňují. Za každý krutý výsměch, který způsobí mým poselstvím, vrážejí další hřeb do mého těla.

Za každý pokyn, který dávám pro dobro všech duší, jejž urputně popírají, Mě znovu přibíjejí na kříž.

Přesto nezáleží na tom, jak Mě zraňují, neboť bych zemřel i tisíckrát, kdyby to zachránilo ještě jednu duši.

Oni mohou nebrat v úvahu má poselství, zesměšnit tebe, má dcero, a odmítnout Mě, ale nezabrání vůli mého Otce, aby se nakonec naplnila.

Tyto ubohé duše někdy věří, že se chovají zodpovědně, když říkají lidem, aby nepřijímali má poselství.

To co dělají, je, že zabraňují, aby Boží Slovo bylo dáváno Božím dětem. Pokud by v tom pokračovali, budou umlčeni rukou mého Otce.

Nikdo Mě nezastaví v mém úsilí zachraňovat duše.

Vy, posvěcení služebníci, kteří vytrvale zabraňujete mému Slovu, aby bylo slyšeno, vězte toto:

Vaše neustálé námitky a rouhačská obviňování vás zbaví milostí, které vám byly uděleny pro vaše poslání. Když Mě nebudete v modlitbě prosit o odpověď, kterou potřebujete, nemohu vám pomoci.

Nesmíte nikdy odmítat soukromá zjevení bez náležité kvalifikace, nebo patřičné pokory. Dokonce ani potom nemůžete nikdy posuzovat taková tvrzení. Mlčte.

Stále se modlete o dar rozlišení. Jinak budete shledáni vinnými nejhorším zločinem v očích mého Otce – zločinem, zabraňujícím Mu zachraňovat duše svatým Slovem jeho Syna.


Váš Ježíš


zpět