592. Poselství Ježíše ze dne 21. října 2012 v 10:05.


KDYŽ SE V MÝCH CÍRKVÍCH POKUSÍ Z OHAVNOSTI VYTVOŘIT SVÁTOST, ŘEKNOU, ŽE JE TO KVŮLI PRÁVŮM PÁRŮ STEJNÉHO POHLAVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

vize duší uvržených do pekla, kterou jsem ti dovolil ukázat, tě neměla vystrašit. Měla ti ukázat skutečnost. Nyní chápeš, jak každý den trpím, když se dívám na duše, nořící se do hlubin pekla.

Ach, kéž by lidé znali hrůzu pekla a způsob, jakým šelma hltá takové duše, vyhnuli by se hříchu za každou cenu.

Ty samé duše mohou být ještě zachráněny, má dcero, modlitbou za milost imunity (Litanie 2). Moji stoupenci, tím, že se ji budete modlit, přinesete Mi útěchu od této strašné, srdcervoucí pohromy.

Ti, kdo umírají ve smrtelném hříchu, jsou určeni do ohňů pekla. Mnozí páchají tyto hříchy ve víře, je-li skutečně Bůh, pak je milosrdný. A tak stále hřeší, dokud si neospravedlní své hříchy, až se nakonec v jejich očích stanou bezvýznamnými.

Řeknou, že neměli na výběr, protože jejich hřích byl nutný pro dobro jiných.

U hříchu vraždy řeknou, že to byla pomsta za smrt jiného.

U hříchu prostituce řeknou, že pomáhali svým rodinám dávat jídlo na stůl.

U hříchu potratu řeknou, že to bylo ve prospěch života matky a k usnadnění její existence.

V případě sexuální deviace řeknou, že to byla jen přirozená věc.

Ti, kdo se podílí na praktikách okultismu, řeknou, že to byla jen neškodná zábava, přestože tím uctívali šelmu.

Když pronásledují jiné a ničí nejen jejich jméno, ale i jejich živobytí, řeknou, že to byl nutný trest za hříchy jiných.

Když ničí mysl, tělo i duši jiné osoby diktátorským režimem, tak řeknou, že to bylo pro jejich vlastní dobro.

Když se v mých církvích pokusí z ohavnosti vytvořit svátost, řeknou, že je to kvůli právům párů stejného pohlaví, které mají stejná práva jako ostatní.

Když zničí moji církev zevnitř, řeknou, že všechny církve jsou si rovny. Použijí záminku, že je jen jeden Bůh, aby tak mohli zavést pohanskou církev.

Tito hříšníci jsou ztracené duše, o kterých mluvím.

Abyste jim pomohli, musíte se jim nejdříve podívat do očí. Přistupte k nim jako ke svým dětem, nebo jako k vašim bratrům nebo sestrám. Dívejte se na ně očima Boha. Pak pocítíte lásku. Ale zaplaví vás pocit zděšení, protože v srdci víte o hrůze, které budou čelit. Jak jen se budete muset modlit, aby brzy uviděli Pravdu!

Jak jen se budete muset modlit o záchranu těchto duší!

Každé dítě Boží je milováno, včetně těch, jejichž duše jsou černé.

Jejich hříchy musí být zničeny dříve, než se všechny Boží děti budou moci sjednotit jako jedna rodina v mém Novém království.

Tobě, má dcero, byly dány všechny milosti a munice ke zničení hříchu a k záchraně nejen své vlastní duše, ale i duší ostatních.

Děkuji ti, má dcero, že jsi odpověděla na mé volání.

Máš nyní hodně práce.


Váš Ježíš


zpět