591. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2012 v 23:20.


MILIARDY DUŠÍ, KTERÉ JSOU JIŽ V PEKLE, JSOU TY, KTERÉ MĚ ZA SVÉHO ŽIVOTA BEZE STUDU ODMÍTLY


Má vroucně milovaná dcero,

včera večer jsem dovolil, abys byla svědkem vize, která měla posílit tvou spiritualitu a ukázat ti pravdu života po smrti.

V průběhu prvních hodin po smrti, Satan posílá své démony, aby pokoušeli duše – dokonce i v této etapě.

Pokouší je, aby odmítly stav očistce. Stejně si počíná vůči těm, kteří zemřeli ve stavu milosti a jsou určeni jít do nebe.

Ukázal jsem ti rychlost, s jakou se duše hrouží do pekla a strašné pronásledování, se kterým se setkají, abych varoval ty, kdo nevěří, že peklo existuje.

Jsou tam již miliardy duší a tak mnoho jich tam každou vteřinu vchází, že ti to připadalo jako déšť padlých hvězd, jako kroupy, dopadající do jezera ohně.

Ukázal jsem ti také ohromení a radost ve tvářích duší, když byly v poslední minutě zachyceny a zachráněny. Stalo se tak díky utrpení, které přijaly smírčí duše kvůli záchraně takových duší z pekla.

Nejdříve jsi uviděla hrůzu a pak strach v jejich tvářích, když jim začala svítat pravda o místě jejich posledního pobytu. Pak ti byla ukázána jejich radost, když si uvědomily, že byly ušetřeny.

Miliardy duší, které jsou již v pekle, jsou ty, které Mě za svého života na zemi beze studu odmítly. Mnozí byli skvělí, inteligentní lidé ve vlivných pozicích ve světě, kteří vynaložili velké úsilí, aby Boží Slovo nebylo slyšeno. Mnozí byli zodpovědní za to, že nařídili vraždy tisíců nevinných lidí. Popravili Boží děti bez jediné výčitky svědomí v srdci. Prováděli ohavné činy, zahrnující sexuální zvrácenosti, které Boha urážejí a jsou Mu odporné.

Mnozí svou světskou činností způsobili pronásledování Božích církví a v některých případech se přidali k nepříteli v černých mších, kde uctívali šelmu.

To jsou lidé, které zachraňuješ, má dcero. Ti, se zčernalými dušemi a se srdcem z kamene.

V pekle je desetkrát více duší než v očistci. Ty miliardy duší v pekle – všechny na různých úrovních, převyšují počtem ty, které jsou v nebi, v poměru třicet tři na každou jednotlivou duši.

Není snadné přijít do nebe a je třeba mnoho odhodlání k přípravě vašich duší ke vstupu do jeho bran.

Toto je chvíle Pravdy. Pravda není vždy příjemná, ale je třeba, aby ji všechny Boží děti pochopily.

Mé milosrdenství je však velké. Když o ně budete prosit pro vás samé, vaše modlitby budou vyslyšeny. Když budete prosit za jinou duši, aby byla zachráněna, zejména v čase její smrti, vaše volání bude vyslyšeno. Když o mé milosrdenství neprosíte, nemůže vám být dáno.

Ve chvíli Varování, mé milosrdenství bude vylito na celou zemi. Tehdy Mě musíte prosit o mé velké milosrdenství, aby vás ochránilo.

Vy, kdo odmítnete mé milosrdenství – bude to z vaší vlastní svobodné vůle.

Mé milosrdenství dávám v hojnosti, a přesto jich tak málo o ně prosí.


Váš Ježíš


zpět