590. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2012 v 22:30.


ŽIDÉ NAKONEC PŘIJMOU, ŽE PRAVÝ MESIÁŠ UŽ PŘIŠEL


Má vroucně milovaná dcero,

můj Druhý příchod bude poslední kapitolou v naplnění mé smlouvy. Tato smlouva uvidí zrození nového Jeruzaléma.

Tento nový Jeruzalém bude znamenat sjednocení všech Božích dětí, které přijmou Slovo Pána.

Neboť židé nakonec přijmou, že skutečný Mesiáš přišel, aby jim přinesl spásu, po které touží.

Já, Ježíš Kristus z domu Davidova, přijdu jako Spasitel, podle svaté vůle jediného pravého Boha.

Oni odmítli Mne, Syna Božího, jenž poprvé přišel v těle. Tentokrát přijdu z nebe a zahalím můj vyvolený lid darem mého nového království.

Konečně budou v pokoji, neboť uvidí Pravdu a přijmou existenci trojjediného Boha. Je jen jeden Bůh. Nemůže být žádný další. Přesto jsem v jednotě s mým Otcem. Já jsem Bůh. Přišel jsem v těle, abych ukázal lidstvu své milosrdenství a zachránil je od věčného zatracení. Můj Duch Svatý je také v jednotě s jediným Bohem, když se projevuje v duších proroků a rozněcuje duše Božích dětí.

Tolik lidí bude urputně bojovat proti mému Druhému příchodu, včetně těch, kdo věří v jednoho pravého Boha. Tak jako se to stalo v minulosti, opět nepřijmou Boží Slovo, odhalované skrze proroky.

Mnozí dobří a zbožní křesťané budou stále odmítat mé Slovo, až do samého konce.

Mé Slovo bude zpochybňováno a strháno, zejména katolickou církví. Ale vězte toto:

Čas mého Druhého příchodu je blízko a ti, kdo budou stále odmítat Mne, jakož i slib, který jsem dal mému Otci – vytvořit jeho království na zemi, budou ponecháni stranou.

Potom, co bude odhaleno mé velké milosrdenství, a až veškerá příležitost bude dána těm, kteří nepřijímají Pravdu, pak má trpělivost bude vyčerpána.


Váš Ježíš


zpět