589. Poselství Matky Spásy ze dne 19. října 2012 v 9:26.


PROJEVY PŘÍZNĚ, UDĚLOVANÉ PŘI PŘIJÍMÁNÍ TĚLA MÉHO SYNA


Obdrženo během zjevení Blahoslavené Matky Spásy, trvající dvacet minut, ve kterém se na jejím čele ukázal obraz nejsvětější eucharistie.

Mé dítě,

hostie, kterou vidíš na mém čele, je symbolem, jenž má dokázat všem Božím dětem skutečnou přítomnost mého Syna v nejsvětější eucharistii.

Můj Syn je přítomen ve světě a stojí vedle každého Božího dítěte každý den v naději, že pocítí jeho přítomnost.

Děti, jen přijímáním skutečného Těla mého Syna, Ježíše Krista, Vykupitele lidstva, budete požehnáni mimořádnými milostmi.

Když můj Syn zemřel za vaše hříchy, aby každé Boží dítě mohlo vzdorovat smrti, zanechal důležitý odkaz.

Přítomnost Krista v nejsvětější eucharistii je skutečná, a když je přijata, přinese vám mimořádnou ochranu. Přivede vás do hlubšího spojení s Ním.

On je chlebem života. Tento dar, který vám dal, děti, nesmí být nikdy zpochybňován, nebo odmítán.

Projevy přízně, udělené těm, kteří přijímají jeho Tělo a Krev, zahrnují záchranu před očistcem, pokud k přijímání přistupujete každý den. Ve chvíli smrti vás můj Syn vezme do své náruče, daleko od ohňů očistce.

Mše svatá, která nabízí skutečné Tělo mého Syna na počest mého Otce, přináší s sebou také velký užitek.

Čím častěji se budete účastnit každodenních mší a přijímat Tělo a Krev mého Syna v nejsvětější eucharistii, tím více vám bude zaručena imunita od očisťování v ohních očistce.

Ti, kdo odmítají existenci mého Syna v nejsvětější eucharistii, odpírají sami sobě velký dar. Nebudete odsouzeni za odmítnutí jeho Těla při mši svaté, ale nedostanete milosti, které si přeje udělit všem Božím dětem.

Svaté přijímání, které dostáváte, musí být správně posvěceno. Přijímáte-li jeho Tělo, naplní vás hlubokou a pokornou láskou, která posílí vaši víru a přinese vám věčný život.

Nejsvětější eucharistie je dar, který vám poskytne věčný život. Nikdy na to nezapomeňte.

Můj Syn velmi trpěl, aby dal světu tento velký dar, cestovní pas do nebe. Neodmítejte jej. Nezpochybňujte jeho velkorysost. Nepodceňujte sílu nejsvětější hostie.

Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (81):

O dar svatého přijímání

"Ó, nebeská hostie, naplň mé tělo pokrmem, který potřebuje.

Obdař mou duši božskou přítomností Ježíše Krista.

Dej mi milosti, abych naplnil svatou vůli Boží.

Zahrň mě mírem a klidem, vycházejících z tvé svaté přítomnosti.

Nedovol mi nikdy pochybovat o tvé přítomnosti.

Pomoz mi přijmout Tě v těle a duši tak, aby milosti, udělené mi nejsvětější eucharistií, mi pomohly hlásat slávu našeho Pána Ježíše Krista.

Očisti mé srdce.

Otevři mou duši a posvěť mě, když přijímám velký dar nejsvětější eucharistie.

Dej mi milosti a přízeň, jež uděluješ všem Božím dětem a poskytni mi imunitu před plameny očistce. Amen."

Mé děti, musíte se modlit, aby všichni křesťané přijali a porozuměli moci nejsvětější eucharistie. Je zbraní, vyžadovanou k záchraně duší všech mých dětí.

Přijměte ji s povděkem a šlechetností srdce.


Vaše Blahoslavená Matka
Matka Spásyzpět