584. Poselství Ježíše ze dne 14. října 2012 v 18:10.


TI, KDO CHLADNOKREVNĚ VRAŽDÍ, MOHOU BÝT ZACHRÁ-
NĚNI VAŠIMI MODLITBAMI


Má vroucně milovaná dcero,

nikdy, ani na okamžik nevěř, že ti, kdo páchají strašné hříchy a jejichž zlé skutky způsobují ve světě ukrutnosti, nemohou být zachráněni.

Ti, kdo chladnokrevně vraždí, popravují své spoluobčany, nebo zabíjejí své vlastní děti, které jsou ještě v lůně, mohou být zachráněni vašimi modlitbami.

Mnohé takové duše nebudou hledat vykoupení v mých očích, neboť nevidí nic špatného v tom, co dělají. Jejich spása závisí na vašich modlitbách.

To jsou duše, po kterých prahnu nejvíce.

Tyto ztracené duše jsou ode Mne tak vzdálené, že mohou být zachráněny jen utrpením smírčích duší a modlitbami mých stoupenců.

Dokonce i ti, kdo vědomě zbožňují Satana a vědí, že Já existuji, ale stále se Mi vysmívají, mohou být také zachráněni od věčného zatracení.

Naléhavě vás všechny vybízím, abyste ke Mně volali prostřednictvím této modlitby modlitební kampaně (80) a prosili o vykoupení duší, které jsou v stavu smrtelného hříchu a dopouštějí se vraždy.

Za duše těch, kdo se dopouštějí vraždy

"Ó, drahý Ježíši,

úpěnlivě prosím o slitování s těmi, kteří se dopouštějí vraždy.

Naléhavě Tě prosím o mírnost pro ty, kteří jsou ve stavu smrtelného hříchu.

Nabízím Ti mé vlastní utrpení a těžkosti, abys mohl otevřít tvé srdce a odpustit jim jejich hříchy.

Prosím, abys pokryl všechny, kdo mají zlý úmysl ve svých duších svou vzácnou Krví, aby mohli být očištěni od svých vin. Amen."

Mějte na paměti, moji následovníci, že i když vás jejich hříchy mohou znechucovat, tyto duše potřebují vaši pomoc.

Byly zamořeny Zlým a mnohé z nich neznají rozdíl mezi dobrem a zlem.

Jsou to duše, které Mi způsobují největší trýzeň a bolest. Mé utrpení je rozšiřováno, aby každá z nich mohla být vykoupena.

Jděte, moji stoupenci, a dovolte mé lásce a mé pokoře zaplavit vaše srdce, abyste svým utrpením a šlechetností mohli pomoci zachránit tyto ubohé, ztracené Boží děti.


Váš Ježíš


zpět