582. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2012 v 23:15.


V NOVÉM RÁJI DVANÁCTI NÁRODŮ BUDOU RŮZNÉ ÚROVNĚ


Má vroucně milovaná dcero,

má láska je tak mocná, že je nyní pociťována těmi, kteří Boha neznají.

Navzdory přítomnosti zla ve světě pocítí lidé v srdci lásku k ostatním, která je v rozporu se zkažeností, přítomnou v duších, a která je překvapí.

Tato láska se vzedme v jejich duši tak neočekávaně, že mnozí propuknou v pláč. Tyto slzy lásky, tak čisté v jejich srdci, je vnitřně rozpoltí. Nebudou vědět, proč se takto cítí vůči svým bratrům a sestrám. Pocítí tuto pravou a výlučnou lásku také ke svému Stvořiteli, Bohu Otci. A přesto neuznají, že On existuje. Místo toho budou mnozí bloumat a klást si otázky:

Co je to za neuvěřitelnou, ale mocnou lásku, kterou pociťuji v srdci? Jak to vůbec může být, když Bůh není? Jak mohu pociťovat tuto lásku, jsem-li spíše jen produktem evoluce, produktem, vytvořeným z částic této země?

Pravda, mé děti, je tato: Nejste částicí země, stopou času. Jste živou bytostí, živou duší, která má schopnost věčného života, života bez konce.

Trpíte kvůli hříchům Adama a Evy, vašich původních rodičů. Můžete se smát, zesměšňovat, nebo žertovat o tom, co pokládáte za báchorku nebo výmysl, ale pravda je taková, že žijete život nedokonalosti. Tento život utrpení je následkem hříchů vašich původních rodičů. Poskvrněni jejich hříchem, jste oslepeni vůči Boží Pravdě týmž hadem, který je oklamal.

Věříte, že žijete v opravdovém světě, ve světě hmoty, který má omezené trvání. Váš život na zemi je krátký. Vaše těla stárnou. Vaše zdraví se zhoršuje. Časem vaše tělo zemře. Zanedbáte-li vašeho ducha, vaši duši, stanete se ničím.

Připusťte, že jste Božím dítětem a váš život na zemi se stane důležitějším, budete-li žít život podle Božích zákonů. Váš život bude prodloužen a obdržíte velký dar – věčný život.

Kdyby vám byl ukázán jen letmý pohled do tohoto života, byť jen na hodinu, nikdy byste neuráželi mého Otce. Musíte vědět, že obdržíte tyto dary:

Budete žít s celou svou rodinou, s těmi, kteří zemřeli ve stavu milosti a s těmi, kdo vytvoří moji armádu zbytku na zemi.

Vaše tělo bude očištěno a znovu vytvořeno ve stavu dokonalosti na základě věku, ve kterém jste přijali Boží lásku.

Budete žít v lásce a pokoji se svými milovanými a vašimi sousedy. Nikomu z vás nebude nic chybět.

V Novém ráji dvanácti národů budou různé úrovně. Na spodní úrovni budou města a vesnice, a všichni budou pracovat v jediném zdroji pokoje, lásky, štěstí a spokojenosti. V ničem nebudou mít nedostatek. Já budu jejich Král, jejich Pán, a budu mezi nimi panovat v mystickém spojení.

Budou tam i vyšší úrovně. Budou udržovat všechny národy pospolu, v jednotě s mým učením, a všichni lidé se budou mísit v úplné harmonii jedni s druhými, a se zvířaty na zemi, jak s velkými, tak s malými.

Všichni budou dále žít, protože budou jíst ze stromu života. Nikdo nebude mít nedostatek potravy.

Pak tam budou vlády národů. Ty budou zajišťovat, že vše bude v souladu s mým učením. Mé vlády budou řízeny mými svatými a apoštoly.

Tak to bude pokračovat až do samého konce, kdy se uskuteční druhé zmrtvýchvstání a dojde ke konečnému střetu.

Satan, spolu se svými démony, bude na krátký čas uvolněn. Pak bude všechno zlo zničeno. Mé milosrdenství bude konečně uděleno světu v novém nebi, spojeným s novou zemí.

Pak bude všechno odhaleno, protože Boží tajemství budou ukázána všem, ve své plné a nejvyšší slávě.


Váš Ježíš


zpět