581. Poselství Ježíše ze dne 11. října 2012 v 10:30.


MNOHO Z VÁS MĚ ZAPŘE PŘIJETÍM TĚCHTO OHAVNÝCH NOVÝCH ZÁKONŮ


Má vroucně milovaná dcero,

obtíže, kterým v tomto čase budou muset čelit moji stoupenci, jsou dvojí.

Zaprvé, musejí se stát svědky lží, které jim budou předvádět a cpát do krku světské vlády. Tyto lži v podobě nově předkládaných zákonů, nových myšlenek a nových pravidel, slouží jen jedinému. Porušují Boží zákony. Jsou to zákony tolerance, otevřeně dovolující, aby činy hříchu byly zakotveny ve vašich ústavách a církvích.

Druhá muka nastanou jako výsledek nátlaku, který bude na vás vykonáván, odvážíte-li se mluvit Pravdu, Slovo Boží. Opovážíte-li mluvit Pravdu, má dcero, budete vášnivě napadáni. Pak budete obviněni, že jste nekřesťanští a chybí vám tolerance.

Vidíte, jak Satan pracuje? On podvede slabé duše tím, že je nechá uvěřit lžím a přijmout hřích, který představí, jakoby vůbec neexistoval.

Tito lidé, jdoucí bok po boku napříč všemi národy, zvyšují tlak k tomu, aby zničili mé křesťanské církve a udělaly hřích přijatelným. Jejich cílem je umlčet mé následovníky a potlačit jejich schopnost neskrývaně vyslovit Pravdu mého svatého Slova.

Kvůli těmto ohavnostem budete trpět. Až k tomu dojde, pak vězte, že Já sám se těsně spojím s vaším srdcem.

Prosím, kvůli Mně, buďte silní. Musíte se modlit za tyto ubohé, pošetilé duše, neboť ony jsou jen pěšáky v této ďábelské hře, zosnované těmi, kteří uctívají Satana.

Nenechejte se oklamat, neboť právě tehdy, když si budete myslet, že jejich zkaženost, převlečená za toleranci a lásku k právům jiných, zvítězila nad lidstvem, se bitva vyostří.

Ruka mého Otce udeří s takovou silou, že tito pachatelé zla budou smeteni. Nesmíte si nikdy zoufat a myslet si, že tato skupina přemůže mé stoupence. Nebudou nikdy schopni to učinit, ačkoliv se občas bude zdát, že tomu tak je.

Probuďte se, moji posvěcení služebníci! Nesmíte se nikdy nechat zastrašit, nebo vtáhnout do toho lstivého plánu, připraveného znesvětit Boží Slovo.

Musíte prosazovat mé učení, učení svého Spasitele, a nikdy Mě nezapřít. Přesto budete pokoušeni to udělat. Mnozí z vás Mě zapřou tím, že přijmou tyto nové, bezbožné zákony.

Pokud to uděláte, budu na vás čekat, protože budete-li ke Mně volat, podepřu vás. Posílím vás svým božským zásahem.

Prosím, modlete se litanii (3):

Braňte Boží Slovo

"Ó, drahý Ježíši, ochraň nás od lží, které urážejí Boha.

Ochraň nás od Satana a jeho armády.

Pomoz nám, abychom Tě více milovali.

Buď nám oporou v našem boji.

Braň nás v naší víře.

Veď nás do tvých bezpečných útulků.

Pomoz nám povstat a bránit tvou svatou vůli.

Posilni naši rozhodnost, abychom byli tvými opravdovými následovníky.

Dodávej nám odvahu.

Dodávej nám důvěru.

Veď nás po cestě Pravdy.

Braň nás před nepřítelem.

Vylévej na nás své ochranné milosti.

Pomoz nám se vyhnout pokušení.

Přiveď nás blíže ke tvému Nejsvětějšímu Srdci.

Pomoz nám, abychom Ti vždy zůstali věrni. Amen."

Jděte, má armádo, s klidem a v pokoji, ve vědomí toho, že jsem blízko vašemu srdci v těchto hrozivých časech. Budete-li osamělí, cítit se ztracení nebo opuštění, vězte toto: Tehdy vám budu nejblíže. Tehdy se vaše slabost změní ve velkou sílu, stejně tak jako se zdánlivá síla vašeho nepřítele rozplyne v nic.


Váš Ježíš


zpět