580. Poselství Ježíše ze dne 10. října 2012 v 21:50.


VŠEM BOŽÍM CÍRKVÍM BUDE VNUCOVÁNO POHANSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

oznam světu, že je nezbytně nutné, aby se lidé probudili ze své dřímoty. Pokud se neprobudí, tak nebudou schopni uvidět, jak se uskutečňují bezbožné plány, které jsem předpověděl již před nějakým časem.

Mluvím o světové vládě, která je připravována s cílem zničit křesťanství.

Má církev je ničena cihla po cihle. Moji posvěcení služebníci jsou záměrně tlačeni až za mez své odolnosti.

Moji církev znesvěcují také ti, kdo praktikují zbožňování šelmy.

Tito proradní podvodníci nejsou křesťané. Zabývají se okultismem a pronikli do všech organizací, včetně různých církví a náboženství. Zaměřili se zejména na katolickou církev.

Ta je onou církví, kterou nejvíce nenávidí. Jejich lži byly příčinou, že katolíci jsou na rozpacích se vzepřít a bránit svou církev.

Jejich lži ztížily všem křesťanským církvím obranu nejsvětější svátosti, nařízenou Bohem.

Ve všech Božích církvích bude vynucováno pohanství a běda tomu, kdo se postaví na obranu Boží Pravdy.

Nadešel čas k rozdělení lidstva. Přijdu a rozdělím zemi.

Ti, kteří jsou věrní mému učení, budou vzati na mou hruď. Ti, kdo Bohu vzdorují a rouhají se Pravdě, budou zavrženi.

Bitva již začala. Důkazy již ležípřed vámi.

Stále je ještě čas vybrat si buď lži satanských skupin, které přicházejí, oděny jako beránci, nebo Pravdu, o které vám řeknou, že je lží.

Musíte být neustále bdělí. Mějte oči otevřené. Odvraťte se, když uslyšíte rouhání proti mému jménu, mému Tělu a mému Slovu.


Váš Ježíš


zpět