579. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2012 v 21:31.


TOTO NOVÉ SVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ BUDE UCTÍVAT ŠELMU


Má vroucně milovaná dcero,

mnoho duší v tomto čase zpozornělo, protože jsou svědky rychlých změn v mé katolické církvi, které se nyní začínají projevovat.

Znamení začínají ukazovat vše, co jsem skrze tebe prorokoval. Můžete vidět nedostatek dostupnosti mší. Nejsvětější eucharistie už není tak snadno přístupná. Svátost zpovědi je v mnoha mých církvích omezena.

Mnoho mých kostelů už nemá kněze, kteří by je spravovali. Je jich tolik, kteří v tomto čase soužení opouštějí mé kostely, že brzy budou tyto kostely předány jiným vlastníkům k obchodním účelům.

Protože víra křesťanů je zkoušena, je důležité, abyste pokračovali v modlitbách mé modlitební kampaně. Do katolické církve a do jiných křesťanských církví budou brzy uvedeni noví služebníci.

Nejdříve bude zmírněno ostří náboženských rozdílů. Pak, během krátké doby, už nepoznáte mé učení, neboť téměř nepozorovaně zmizí. Na jeho místě budou série nejasných, ale poetických prohlášení, která budou prosazovat toleranci hříchu.

Nepodezíraví návštěvníci kostelů si ze začátku ani nevšimnou lží, které jim budou předkládány. Potom ale mé následovníky bude tížit silný, zneklidňující pocit, že něco není v pořádku.

K poslednímu podvodu dojde, až nejsvětější svátost bude nahrazována pohanskými náhražkami.

Vše bude řízeno falešným prorokem, který prohlásí, že je veleknězem všech náboženství, spojených do jednoho. Toto nové, jediné světové náboženství bude uctívat šelmu.

Všichni, kdo ho budou slepě následovat, budou šelmou pohlceni a pro Mne ztraceni navěky.

Rychlost, s jakou se to stane, mé následovníky překvapí. Plán k tomu je důkladně připraven. Kampaň za změnu nepřátelského přístupu křesťanů do přijetí světských zákonů, je profesionálně řízena.

Tato kampaň je plánována v mnoha národech jednou skupinou, která použije osobnosti, celebrity a své loutky, které se všechny těší úctě většiny, aby podpořily jejich ďábelské lži. Buďte ve střehu. Nepřijímejte lži. Nenechejte se vtáhnout do plánu k znesvěcení mého svatého jména.


Váš Ježíš
Král a Vykupitel všeho lidstva


zpět