575. Poselství Boha Otce ze dne 4. října v 14:55.


MÁ RUKA SPRAVEDLNOSTI ČEKÁ, ABY POTRESTALA VLÁDY, KTERÉ TAJNĚ PLÁNUJÍ UŠKODIT MÝM DĚTEM


Má nejdražší dcero,

přeji si, abyste věděli, že ačkoliv svět patrně bude muset snášet velkou očistu, která nemusí být příjemná, moje milosrdenství je velké.

Jsem oceán milosrdenství a zavedu velké změny, abych zajistil, že všechny mé děti budou zachráněny před katastrofou. Katastrofa, o které vám říkám, zahrnuje práci tajnůstkářských zlých sil ve světě, které se snaží ovládnout každý národ pro svůj vlastní mrzký zisk.

Tolik duší odmítá milosrdenství mého milovaného Syna. Tolik Ho neuznává. Stále uvalují bezohledná utrpení na ty, kterým vládnou a nedokážou si připustit, že jejich hříchy neujdou povšimnutí. Mohou bojovat proti moci mé ruky, ale ta na ně náhle dopadne a zničí je.

Časem poznají Boží moc, ale pro mnoho z nich bude příliš pozdě.

Každý můj čin, včetně velkých zázraků, spatří vbrzku celé lidstvo. Udělám vše, co mohu ve svém velkém milosrdenství, které pohltí lidstvo jako velký oceán, aby je zachránilo. Nikdo nezůstane nedotčen mými dary.

Až se tak stane, budu se věnovat těm, kteří Mě odsouvají, i když vědí, kdo jsem.

Potom světoví vůdci, kteří nedokážou zavést mé Boží zákony a budou pustošit zemi s velkou krutostí k mým dětem, budou sraženi k zemi. V té době jim nedovolím uniknout mé Boží spravedlnosti.

Tímto poselstvím jsou varováni, aby se nyní zastavili. Musí se modlit o vedení, cítí-li se nepříjemně, nebo jsou-li pod tlakem přinuceni zavádět v národech zákony, které vyvolají nouzi.

Dávám jim nyní tento čas, aby se zastavili v tom, co dělají a úpěnlivě Mě prosili, abych jim pomohl se postavit proti zlým režimům, které plánují proti svým vlastním spoluobčanům.

Oni vědí, o čem mluvím.

Já jsem Stvořitel lidské rasy. Znám každé své dítě. Vím, co ono vidí. Co cítí. Jak myslí. Také znám ty, kteří přísahali věrnost jednání, způsobující hrozné utrpení lidem po celém světě.

Má ruka milosrdenství čeká, aby vás přivedla zpět do útočiště mého království.

Má ruka spravedlnosti čeká, aby potrestala vlády, které tajně plánují ublížit mým dětem. Nebude vám dovoleno způsobit toto utrpení.

Neboť jakmile zavedete zákony, připravené k ovládnutí těch, kterým sloužíte a které se Mi hnusí, sešlu takový trest, že nikdo nebude ponechán na pochybách, pokud jde o to, co způsobilo takové potrestání.

Jste moje děti a jsem to Já, ke komu se musíte obrátit o ochranu. Bez mé ochrany budete vydáni na milost Satanovi.

Pro případ, že byste zapomněli – on, Satan, vás všechny nenávidí. A přesto kvůli jeho mocným a vychytralým, přitažlivým způsobům, následujete jeho honbu za mocí jako otroci.

Dáte-li přednost moci na této zemi, která vás může povýšit a přinést vám uznání, před cestami Pána, budete zavrženi.

Toto varování je vám dáváno, abyste pochopili, že je pouze jeden Stvořitel. Jenom jediný, který stvořil lidstvo. Jenom jediný, který má moc přivést ke konci všechno, co na zemi existuje.


Bůh Nejvyšší
Stvořitel všeho viditelného a neviditelného


zpět