570. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2012 v 19:15.


VĚŘÍCÍ SI NIKDY NESMÍ BÝT JISTI, ŽE ZNAJÍ PRAVDU


Má vroucně milovaná dcero,

musím říct všem, kteří věří ve Mne, Ježíše Krista, aby se probudili a ode dneška žili své životy ve Mně.

Tato poselství jsou dávána nejen proto, aby varovala ty, kteří nevěří v Krista, Vykupitele lidstva, ale jsou také pro věřící v Boha.

Věřící se nikdy nesmí cítit v bezpečí ve vědomí, že znají Pravdu.

Vy, kteří říkáte, že znáte Pravdu mého učení, se nesmíte nikdy cítit spokojeni sami se sebou. Učiníte-li to, může to znamenat, že zanedbáte práci, která je nutná k posvěcení vaší duše.

Věřící mohou být zmateni mým učením. Tolik jich nechápe význam mého Druhého příchodu.

Mnoho z mých následovníků si myslí, že to znamená, že celé lidstvo si toho bude stejně vědomo a že skrze mé milosrdenství budou zachráněni. Ach, jak jen si přeji, aby to byla pravda. Jak by mi to přineslo definitivní úlevu. Žel, mnoho z nich nebude připraveno. Mnozí odmítnou naslouchat mým varováním a pokynům. Takoví se nedokážou náležitě připravit.

Můj Druhý příchod se uskuteční. Věřícím, kteří říkají, že věří v Pravdu, obsaženou v Bibli svaté, říkám toto: Je pro vás snadné přijmout, co v ní bylo prorokováno a co se již stalo. Ale není snadné přijmout budoucí proroctví, kterých ještě lidstvo má být svědkem.

Přijměte také skutečnost, že Boží poselství vám budou posílána, aby vás připravila. Přijměte, že tato příprava se děje právě teď.

Buďte stále bdělí. Neodmítejte Mě v tomto čase, neboť je to čas příprav.

Buďte vděční, že je vám dáván tento velký dar.


Váš milovaný Ježíš


zpět