567. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2012 v 22:12.


HŘÍCHY MOHOU BÝT ODPUŠTĚNY, DOKUD JSTE NAŽIVU. NE PO SMRTI.


Má vroucně milovaná dcero,

dovoluji toto tvoje intenzivní tělesné utrpení, abys dnes zachránila více duší. Nabídni tuto bolest za vybrané duše, u nichž Mi musíš pomoci k jejich záchraně. Tato bolest nebude trvat dlouho, ale až ustoupí, věz, že mnoho duší bylo zachráněno od pekelných ohňů a nyní jsou v očistci a čekají na očistu.

Jako smírčí duše musíš přijmout, že ti mohu poskytnout chvíle utrpení, abys mohla pomoci zachránit duše Božích dětí. Jednoho dne se s těmi dušemi setkáš a pak pochopíš, kolik radosti to přineslo mému Otci. Věz, že když trpíš, Já trpím s tebou, abych zmírnil tvou bolest. Nejsi sama. Když cítíš, že nemůžeš dýchat, je to tentýž pocit dušení, pociťovaný dušemi, které jsou po smrti vystaveny dýmům ohňů pekla.

Kdyby jen lidé znali pravdu života po smrti. Potom, co duše opustí tělo, ať už ve stavu milosti nebo ne, Satan je mučí skrze moc pokušení. Dokonce i pak se je snaží přitáhnout k sobě. Modlitba za takové duše je velmi důležitá.

Já přitahuji duše k mému Světlu. Ale jen ty, které jsou ve stavu milosti, mohou snést sílu mého Světla milosrdenství. Nejsou-li jejich duše čisté, pak musí být očištěny v očistci.

V očistci, má dcero, je mnoho úrovní, a podle hříchů, které duše spáchaly, budou naplněny očistným ohněm Ducha Svatého.

Očistec je pro duše bolestný a ty, které tam musí nějaký čas strávit, jej pociťují jako tělesnou bolest, jako by byly ještě naživu.

Ať nikdo nepodceňuje oběti, které jsou nutné, aby svou duši udržel ve stavu, v němž je hoden království mého Otce.

Můj Otec miluje všechny své děti, ale duše si musí zasloužit právo být způsobilé vstoupit do jeho království. Aby toho byly hodny, musí se samy vykoupit v očích mého Otce, dokud jsou ještě naživu. Musí se kát za své hříchy s upřímným srdcem.

Dokonce i ve chvíli své smrti může hříšník využít mého velkého milosrdenství tím, že Mě bude prosit, abych mu jeho hříchy odpustil. Uchopím ho a vezmu do své náruče. Pak na něj vyliji své milosrdenství, vezmu ho za ruku a povedu k branám ráje.

Hřích může být odpuštěn, dokud jste naživu. Ne však po smrti.


Váš Ježíš


zpět