564. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2012 v 15:55.


KDOKOLIV NENÁVIDÍ JINÉHO KVŮLI JEHO NÁBOŽENSTVÍ, VE SKUTEČNOSTI BOHA NEMILUJE


Má vroucně milovaná dcero,

kdokoliv nenávidí jiného kvůli jeho náboženství, ve skutečnosti Boha nemiluje.

Jak Mě znechucuje, vidím-li pokrytectví těch, kdo tvrdí, že jsou oddanými následovníky Boha.

Tito lidé hrozí, že zabijí ty, kteří s nimi nesouhlasí a zavraždí ty, kteří urážejí jejich bohy.

Nenávidět jiného je hřích. Je to smrtelný hřích, zavraždíte-li jiného, nebo se pokusíte smrtelně zranit jinou duši ve jménu náboženství.

Cožpak nevíte, že když jste rychlí v odsuzování jiných k smrti, protože uráželi Boha, že se neřídíte Božími zákony?

Volám ke všem náboženstvím a věroukám, které říkají, že věří v Boha: Věříte-li v Boha, pak musíte jiným ukázat lásku, dokonce, i když vás mučí, nebo urážejí.

Mnoho cest vede k mému Otci, ale je jenom jeden Bůh. Pravý Bůh je Stvořitel světa, a do jeho království můžete být přijati jen tehdy, milujete-li svého bližního, a to zahrnuje i vaše nepřátele.

Je velmi snadné nenávidět druhého, protože každou vteřinu zlí duchové zamořují Boží děti a mučí je. Jak se Zlý raduje, když zbožný muž, který otevřeně prohlašuje, že miluje Boha, podněcuje k nenávisti a neváhá vraždit ty, o nichž věří, že jsou jeho nepřátelé.

Nikdo neunikne trestu, zabije-li jiného. Nikdo nebude přijat do Nového ráje, zavraždí-li jiného ve jménu mého Otce.

Může to být těžké a může vás to zraňovat, uráží-li někdo vaši víru, ale musíte se za něho modlit a nikdy nesmíte zapomenout na přikázání: "Nezabiješ!".

Přikázání mého Otce jsou velmi jednoduchá. Jsou jasná. Nepotřebují být definována, ale běda tomu, kdo přestupuje zákony mého Otce.


Váš Ježíš


zpět