558. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2012 v 15:16.


ŘEKNOU, ŽE JSEM BYL ŽENATÝ. ŘEKNOU, ŽE JSEM BYL POUHÝ PROROK.


Já jsem tvůj mystický ženich, a proto budeš i nadále trpět, abys mohla zachraňovat duše.

Má vroucně milovaná dcero, přišel čas, kdy lži o Mně se budou šířit po celém světě.

Jak už jsem vám řekl dříve, vymyslí lži a vytvoří nepravdy o Mně, Ježíši Kristu, aby mohli popírat mé božství.

Mé božství je všemocné.

Přišel jsem v těle a ponížil sám sebe takovým způsobem, jaký lidé neočekávali.

Nepřišel jsem oblečen jako král.

Nemluvil jsem silným hlasem, ani jsem se nepyšnil jako král, aby ostatní padali k mým nohám.

Nepřikazoval jsem jiným, aby Mě obsluhovali.

Místo toho jsem přišel, abych sloužil.

Přišel jsem prosit o vaši spásu. Abych to udělal, musel jsem se ponížit tím, že jsem se stal člověkem, chudým člověkem, nízkého původu.

I když jsem přišel jako člověk, neznamenalo to, že mé božství bylo nějakým způsobem zkráceno. Byl jsem narozen bez hříchu. Bylo pro Mne nemožné, abych hřešil. Mohl jsem mít tytéž touhy těla jako člověk, ale nikdy jsem se nedopustil hříchu, protože by tomu tak nemohlo být. Byl jsem čistý v mysli, těle a duchu.

V tak mnoha ohledech jsem byl jako člověk. Ale vstal jsem z mrtvých.

Lži, které se vynoří a v kterých budou popírat pravdu mé existence prostřednictvím série nepravd, začnou zaplavovat zemi.

Řeknou, že mé tělo může být ještě nalezeno. Řeknou, že jsem byl ženatý. Řeknou, že jsem byl pouhým prorokem.

Potom se pokusí dokázat, ještě jednou, že jsem byl kacíř. Že jsem se rouhal proti Bohu. Zesměšní má Slova, která jsou nyní dávána světu a potom Mě zavrhnou.

Činí to ze dvou důvodů. Tím prvním je pošpinit mé božství a představit Mě spíše jako pouhého člověka. Ten druhý je zasít pochybnosti, pokud jde o mou úlohu Mesiáše.

Jak urážejí mé jméno.

Jak matou mé následovníky.

Nenaslouchejte lžím.

Neposlouchejte, když se vás budou snažit přesvědčit, že Bůh nestvořil vesmír.

Neboť všechna tato odvrácení pozornosti jsou vymyšlena tak, aby oslabila vaši víru a ukradla vaše duše.

Zacpěte si uši vůči takové proradnosti. Zavřete oči před nepravdami, neboť všechno bude uděláno, aby vás přesvědčili, že Já jsem nebyl Mesiáš, Spasitel a Vykupitel lidstva.

Jak slepí jsou!

Jak málo se naučili!


Váš Ježíš


zpět