556. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2012 v 17:40.


NEJSEM TEN SYN ČLOVĚKA, JAKÝM MĚ LIDÉ CHTĚJÍ MÍT. NEJSEM KONVENČNÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

byla to velmi drsná cesta pro mé následovníky hlásící se k této misi.

Jsou zesměšňováni těmi, jejichž mínění si váží.

Ti, kdo tvrdí, že jsou duchovně zralí, se jim posmívají a ti, kdo Mě, Ježíše Krista, popírají, na ně plivají.

Musí přijmout trnovou korunu a pokoru, která je nutná, aby nesli bolest utrpení v mém svatém jménu.

Nikdo by neměl podceňovat trnitou cestu k věčné spáse.

Přetrpíte-li tato muka, budete rychle očištěni a budete schopni pomoci jiným, k jejichž očistě nedojde dříve, než po Varování.

Moji milovaní stoupenci, přijde čas, kdy do vašich myslí zasadí lži ti, kteří chtějí, abyste opustili moji misi.

Musíte prostě být pevní, zdvořilí a pak zůstat zticha, budete-li čelit takovému pronásledování.

Nikdy nediskutujte, nebo se nesnažte dokazovat pravost mého svatého Slova, neboť klopýtnete a upadnete. Potom dostanete kopance a shledáte těžkým pokračovat a propagovat mé svaté Slovo. Jinými slovy, nebudete vědět jak dál. Pak nastane zmatek a v některých případech se ode Mne odvrátíte.

Mnozí z mých následovníků, kteří vzali na sebe svůj kříž, aby Mě následovali v této misi k záchraně duší, nebudou moci pokračovat na své vysilující cestě.

Někteří dovolili jiným, aby do jejich mysli zasadili pochybnosti.

Jiní uvěřili lžím, které jim řekli, aby popřeli tuto moji poslední svatou misi na zemi k přípravě lidstva na můj Druhý příchod.

Jen ti, s jednoduchou láskou ke Mně, s hlubokou oddaností, a ti, kteří chápou úlohu utrpení v záchraně duší, měli výdrž pokračovat.

Není lehké, následovat Mě, svého Ježíše. I když následování mého učení vás může přivést blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci, je to jen tehdy, když přijmete skutečnost, že je to kříž, můžete se skutečně nazývat mým stoupencem.

Mnohé ubohé duše věří, že dostanou velkou moc, slávu a uznání ve světě, když odpoví na mé volání. To se nestane.

Já jsem trpící oběť a v tom spočívá moje moc nad Satanem.

Nejsem ten Syn člověka, jakým mě lidé chtějí mít. Nejsem konvenční. Vybírám nehodné duše, aby předávaly má poselství.

Volám ty nejchudší, nejpokornější a největší z hříšníků, protože potřebuji ukázat, že jste všichni stejní v mých očích. Ale budou to jen ti, kteří přijmou, že Já mohu obejmout jen pokorné v mysli a duši, a kteří rychle půjdou k duchovní dokonalosti.

Budete-li trpět v mém jménu, pozvednu vás do slávy v Novém ráji.

Přijměte Pravdu mého božství v tom, že nikdy nebudu oslavovat sám sebe skrze mé pravé proroky, a že ani oni nebudou hledat slávu v mém jménu.

Nyní pojďte ke Mně s důvěrou a odevzdáním, abych vás mohl učinit svými.


Váš Ježíš


zpět