555. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2012 v 21:15.


PROTESTANTSKÝ NÁROD, VELKÁ BRITÁNIE, SE BRZY VRÁTÍ K MÝM CESTÁM


Má vroucně milovaná dcero,

chci ti odhalit zázrak, který jsem naplánoval.

Protestantský národ, Velká Británie, se brzy obrátí k mým cestám, mému učení a Pravdě.

Neboť už tak dlouho tato křesťanská země upravovala a doplňovala Boží zákony tak, aby vyhovovaly jejím pyšným způsobům.

Kdysi velká křesťanská země hřešila celá staletí proti Božím zákonům a přesvědčila sama sebe, že se řídí zákony ustanovenými mou církví na zemi.

Modlitby věřících a láska a oddanost projevené křesťanskými vůdci ve Velké Británii tváří v tvář protivenství, je přivedla blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Tato země bude obrácena a Pravda zachrání milióny.

Antikrist a jeho početní následovníci ovlivnili mnoho lidí v mocenských pozicích v této zemi, ale nepodaří se jim ukrást Boží děti.

Moji následovníci se sjednotí napříč všemi církvemi po celé Británii a Já je uzavřu v mé svaté náruči.

Stanou se mocnou silou v mé armádě a plán k jejich sjednocení již započal.

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (77) pro Boží děti v Británii:

Za Velkou Británii

"Ó, Nejvyšší Nebeský Otče, Bože Stvořiteli člověka, prosím, slyš mou modlitbu.

Prosím Tě, abys zachránil Británii od diktatury a od sevření Zlého.

Prosím Tě, abys nás všechny sjednotil – ze všech náboženství, věrouk a barev pleti, jako jednu rodinu ve tvých očích.

Dej nám sílu, abychom se sjednotili v odporu ke každému zákonu přijatému k potlačení tvého učení.

Dej nám sílu a odvahu, abychom Tě nikdy neopustili a pomoz nám našimi modlitbami zachránit všechny tvé děti.

Přiveď všechny mé bratry a sestry do jednoty, aby vzdali hold tvému slibu přinést nám věčný život a přístup do tvého ráje. Amen."

Děti Velké Británie, vězte, že obrácení, které brzy zahalí vaši zemi, vám přinese velké milosti.

Pak pomůžete vést moji armádu, spolu s jinými národy, k mému slavnému království.


Váš Ježíš


zpět