541. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2012 v 10:25.


TATO MISE JE POSLEDNÍ DAR PROROCTVÍ SCHVÁLENÝ MÝM OTCEM PRO ZÁCHRANU DUŠÍ


Má vroucně milovaná dcero,

rychlost s jakou jsou má poselství dávána světu, ukazuje naléhavost této mise.

Je tolik lidí na světě, kteří jsou ztracení.

Tolik ubohých duší neví, kdo je Bůh, můj Otec.

Tak mnoho jich nepřijímá Mě, jeho milovaného Syna, jako skutečného Mesiáše.

Tato mise je poslední dar proroctví schválený mým Otcem pro záchranu duší.

Tato poselství se obracejí na křesťany, židy, muslimy, ateisty, agnostiky a všechny, kdo hledají útěchu v lidmi vytvořených náboženstvích.

Všichni lidé, všechny duše, mají stejnou touhu najít smysl svého života.

Většině láme srdce, že nemají víru v Boha, neboť věří, že všechno skončí, až jejich život na zemi uplyne.

Ach, kdyby jen mohli vidět, co se stane, až jejich duše přijdou přede Mne. Uvidí Mě a jsou neschopní slova, protože nemohou uvěřit, že jsem skutečný. Radost mnoha takových duší se snoubí s úlevou jen tehdy, když zemřely ve stavu milosti.

Avšak radost duší v temnotě, když Mě uvidí, je přerušena a jsou unášeny ode Mne pryč do hlubin pekla, ve stavu ohromení a beznaděje.

Duše, které znají učení Boha prostřednictvím jeho proroků, a jako výsledek mé mise na zemi, a které Mě odmítají, nechť vědí toto:

Zvolily jste si odvrátit se od Pravdy. Kvůli mé lásce k vám, udělám vše, co mohu, abych vám otevřel oči.

Přinesu dary a díky mému velkému milosrdenství vás zachráním.

Volám vás všechny, bez ohledu na to, jaké náboženství vyznáváte, abyste nyní všichni naslouchali těmto slovům:

Vy všichni víte, jaké to je, být částí rodiny.

Někteří z vás máte to štěstí, že jste se narodili do rodiny plné lásky.

Ostatní nejsou tak požehnaní a mohou trpět obtížemi a temnotou ve svých rodinách. Jiní jsou ztracení, poranění, hněviví a nemohou cítit opravdovou lásku ke svým rodinám.

Někteří jsou vykázáni do pustiny, aby se starali sami o sebe, bez toho, že by se měli na koho obrátit.

Mnozí potřebují pouze nějakou berličku, aby se o ni opírali a pocítili naději. To je důvod, proč se mnohé ubohé duše snaží najít náboženství, které by jim poskytlo tento chybějící článek.

Žel, to je jen vede do další beznaděje. Neboť tato náboženství jsou založena na lži.

Děti, lži vás zraňují. Dávají vám falešný pocit bezpečí. Těmto náboženstvím chybí podstata, protože nenásledují Pravdu a nejdou po cestě Pána.

Vězte jen, že My, Nejsvětější Trojice, jsme vaše rodina. Nové nebe a země bude váš skutečný domov.

Následujte Mě na cestě Pravdy, abych vás mohl vzít do vašeho právoplatného domova.

Domova tak plného lásky a radosti, že je vším, o co musíte usilovat.

Prosím, otevřete oči, protože pro svět nadešel čas, kdy mu konečně bude nabídnuta smlouva Pravdy.

Moje smrt na kříži byla smlouvou, která vám přinesla vaši spásu.

Můj Druhý příchod je také smlouvou, poslední smlouvou, přivádějící vás domů k Bohu, Stvořiteli všech věcí.

Už brzy Mě můj Otec, Bůh Nejvyšší, pošle, abych přinesl spásu všem jeho dětem.

Mohu to udělat a naplnit Otcův slib, jen když budu moci zachránit každou duši.

Nepřekážejte Mi v cestě kvůli svým pochybnostem.

Neodmítejte mé pokusy přinést spásu každé duši.

Nezříkejte se příležitosti žít plný život, naplněný láskou, radostí a údivem, v míru a harmonii, v nové éře míru.


Váš Ježíš


zpět