533. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2012 v 03:15.


VZDEJTE DÍK MÉMU OTCI ZA DAR JEHO MILOSTI IMUNITY PŘED PLAMENY PEKLA


Má vroucně milovaná dcero,

chci, abys požádala mé stoupence, aby se začali modlit mé litanie JEŽÍŠ LIDSTVU, od nynějška každý den.

Tyto modlitby přinesou velké milosti a zachrání všechny, které zahrnete do vašich zvláštních záměrů pro spásu jejich duší.

Druhá litanie je určena k uctění mého Věčného Otce, který miluje každé své drahé dítě.

Já pokládám svou hlavu na jeho rámě, mé paže Ho objímají každý den, abych Ho utěšil, protože se trápí kvůli všem ubohým duším, které jsou pro Něj ztracené.

Jděte k Němu, moji milovaní stoupenci a vzdejte mému Otci dík za dar jeho milosti imunity před plameny pekla těm, kteří odpovědí na jeho volání.

Litanie JEŽÍŠ LIDSTVU (2):

Za milost imunity před plameny pekla

"Ó, Nejvyšší Nebeský Otče,

miluji Tě.

Uctívám Tě.

Pane, smiluj se.

Pane, odpusť nám naše viny.

Velebím Tě.

Chválím Tě.

Vzdávám Ti dík za všechny mimořádné milosti.

Prosím Tě o milost imunity pro mé milované:

(jmenujte všechny ty, které máte na seznamu k záchraně duší)

Nabízím Ti moji věrnost v každém čase.

Ó, Otče, nejvyšší na nebesích,

Stvořiteli všech věcí,

Stvořiteli vesmíru,

Stvořiteli lidstva,

Jsi počátek všech věcí.

Jsi zdrojem Lásky.

Jsi Láskou.

Miluji Tě.

Uctívám Tě.

Podřizuji se Ti.

Prosím Tě o milosrdenství pro všechny duše, které Tě neznají,

které Tě neuctívají,

které odmítají tvou ruku milosrdenství.

Nabízím se Ti v mysli, tělu i duši,

abys je mohl vzít do své náruče, do bezpečí od Zlého.

Prosím Tě, abys otevřel bránu ráje, aby všechny tvoje děti se konečně mohly sjednotit v dědictví, které jsi stvořil pro všechny z nás. Amen."

Chci, abyste všichni věděli toto:
Láska mého Věčného Otce, kterou má pro každé ze svých dětí, je mimo schopnost vašeho chápání.

Je stokrát, nebo ještě silnější než ta, kterou rodiče chovají v srdci pro své vlastní děti na zemi.

Láska, kterou můj Otec chová ke svým dětem je tak silná, že přinesl mnoho obětí, o kterých ani nevíte.

Zadržel svou ruku a neseslal mnoho trestů, které plánoval, aby potrestal své děti. Jeho trpělivost byla pokoušena až za samou mez.

Urážek hozených Mu do tváře si nevšímal.

Místo toho chce přivést své děti zpátky k sobě, nikoliv strachem, ale láskou svých dětí, které Ho milují nejvíce.

Spoléhá na vás, kteří máte hlubokou a stálou láskou k Němu a ke Mně, jeho Synu, abyste Mu pomohli shromáždit jeho ztracené děti, aby je mohl vzít k sobě.

Přiveďte všechny tyto duše blízké vašemu srdci a položte je nyní před trůn mého Otce a On, ve svém milosrdenství, vám dá největší dar ze všech. Udělí jim spásu.

Přineste Mu jména temných duší, včetně seznamu těch, které osobně neznáte a úpěnlivě proste o milosrdenství pro jejich duše.

Můj Otec očekává s láskou ve svém srdci vaši šlechetnou odpověď.

Pojďte. Neváhejte, neboť to je ten nejmimořádnější dar svého druhu z nebes.

Vy, z této generace, jste vskutku požehnaní.


Váš Ježíš


zpět